Ubezpieczenia w rolnictwie

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania zespołu ds. ubezpieczeń społecznych
Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.
Zadania Zespołu:
- przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
- przedstawienie opinii dotyczącej funkcjonowania tego systemu;
- opracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wprowadzenie ewentualnych zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w szczególności zapewniających stabilność produkcji rolniczej;
- przygotowanie w tym zakresie propozycji zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  umożliwiających  zapewnienie ochrony ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  bez konieczności uruchamiania dodatkowych programów pomocy dla producentów rolnych, po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele rolników, ubezpieczycieli oraz ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.
Przygotowanie  propozycji zmian poprzedzi ocena skutków finansowych − możliwych do wdrożenia wariantów ubezpieczenia upraw rolnych − zarówno z perspektywy rolników, jak i budżetu państwa.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ubezpieczenia-w-rolnictwie

Rozmowy polsko-litewskie2 lutego 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wiejskich odbyło się spotkanie sekretarza stanu Jacka Boguckiego z wiceministrem rolnictwa Litwy Rolandasem Taraškevičiusem. Rozmowy dotyczyły perspektyw współpracy polsko-litewskiej na forum UE oraz najistotniejszych problemów sektora rolnego obu krajów.
W odniesieniu do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku Polska i Litwa zaprezentowały zgodne stanowisko co do konieczności utrzymania wspólnotowego charakteru WPR, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec renacjonalizacji tej polityki, zwłaszcza w wymiarze finansowym. Oba kraje podkreśliły zasadność utrzymania dotychczasowych dwóch filarów WPR, z silnym II filarem, który umożliwi niwelowanie różnic w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w rozszerzonej UE. Podkreślono potrzebę wyrównania poziomu płatności bezpośrednich celem zapewnienia równego traktowania rolników i równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE. Jednocześnie, mając na uwadze konieczność wzmocnienia pozycji producentów w łańcuchu żywnościowym, ministrowie wskazali na potrzebę stworzenia skutecznych uregulowań dla nieuczciwych praktyk handlowych na poziomie UE.
W dalszej kolejności omówiono bieżącą sytuację na głównych rynkach rolnych: mleka, mięsa, zbóż i cukru, wskazując na znaczenie skutecznej siatki bezpieczeństwa oraz możliwe konsekwencje dla sektora rolnego, płynące z negocjowanych przez Komisję Europejską, w imieniu państw członkowskich, umów o wolnym handlu z państwami lub blokami państw, będącymi poważnymi, światowymi producentami i eksporterami produktów rolnych. Podkreślono negatywny wpływ chorób: grypy ptaków u drobiu i ASF u świń, na sytuację dochodową producentów.
Szczegółowo omówiono sytuację epizootyczną w Polsce i na Litwie w odniesieniu do wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, w tym działania podjęte celem zwalczania wirusa oraz rekompensowania strat hodowcom w strefach objętych restrykcjami.
Druga część spotkania była poświęcona tematyce promocji eksportu artykułów rolno-spożywczych oraz ich uwarunkowaniom systemowo-instytucjonalnym w obu krajach. W tej części rozmów wziął udział prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski, który zaprezentował działania i rolę ARR w odniesieniu do promocji artykułów rolno-spożywczych.
Strony zadeklarowały gotowość do jeszcze silniejszego zacieśnienia współpracy w formule bilateralnej oraz wielostronnej i regionalnej, szczególnie z pozostałymi państwami bałtyckimi.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-litewskie

ASF – posiedzenie międzyresortowego zespołu

Pod przewodnictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela odbyło się dziś kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Z informacji przekazanych z resortu środowiska wynika, że sanitarny odstrzał dzików został zrealizowany w 99 procentach.
Członkowie Zespołu zapoznali się ponadto ze stanem realizacji zadań przez poszczególne resorty. Omawiano m.in. przygotowania w zakresie wyznaczania miejsc na ewentualne grzebowiska.
Na koniec miesiąca planowane jest przekazanie Radzie Ministrów kwartalnego sprawozdania z działalności Zespołu oraz Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium RP.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-posiedzenie-miedzyresortowego-zespolu2

XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji21 grudnia 2016 roku odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, informację o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za 2015 rok, informację o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok, sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2016. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki, b) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, d) wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej, e) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym w 2017 roku, f) przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019 za lata 2014-2015, g) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024”, h) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025, i) powołania Powiatowej Komisji w Wysokiem Mazowieckiem do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, j) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 rok, k) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, l) zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2017, m) uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, n) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2020, o) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, p) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji, r) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, s) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.
Po zakończeniu obrad sesji odbyło się tradycyjne jak co roku spotkanie opłatkowe władz
i pracowników Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Swoją obecnością zaszczycili: Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ks. Ryszard Niwiński proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Edward Łapiński proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych i innych jednostek oraz zakładów pracy funkcjonujących na terenie powiatu oraz radni powiatu. Niestety wśród zaproszonych gości zabrakło Pana Stanisława Bielskiego Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, który zmarł 19 grudnia br. Wszyscy zebrani uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.
Starosta Bogdan Zieliński korzystając z okazji, iż na spotkanie opłatkowe przybył Pan Dariusz Sapiński Prezes SM. Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, który nie mógł uczestniczyć
w Jubileuszu 150 - lecia Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu 4 września 2016 roku, wręczył prezesowi nagrodę Powiatu Wysokomazowieckiego jaką jest Waćpan Wysokomazowiecki za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji powiatu w skali powiatu, województwa i kraju.
Uroczystość przebiegająca w ciepłej i serdecznej atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, była okazją nie tylko do wspólnego przełamania się opłatkiem, ale również podziękowania za zaangażowanie i pracę.

informacja prasowa  http://www.wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/xx-sesja-rady-powiatu-wysokomaoziweckiego-v-kadencji.html

RADZIWIŁŁÓWKA - nowy i zdrowy smakołyk dla dzieci szkolnychIstnieje szansa, że w 2017 roku dzieci, poprzez sklepiki szkolne będą mogły jeść pożywne i zdrowe drożdżówki o ograniczonej zawartości cukru.
Poinformowano o tym podczas specjalnej konferencji, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięli w niej udział m.in. sekretarz stanu Jacek Bogucki, główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski oraz organizator przedsięwzięcia prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Bronisław Wesołowski.
Powstała inicjatywa Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, o stworzeniu alternatywnego rozwiązań w żywieniu młodzieży, w tym między innymi opracowania drożdżówki, która spełniałaby kryteria o korzystnych cechach zdrowotnych - poprzez obniżenie zawartości cukru i zachowania cech smakowych – poprzez wykorzystanie składników prozdrowotnych oraz ułatwienia produkcji z wykorzystaniem stosownych koncentratów odpowiedniej mąki i wsadu owocowego.
Uzyskano innowacyjny produkt. Badania sensoryczne i degustacje wśród dzieci potwierdziły trafność doboru surowców i doskonały smak, akceptowany przez dzieci, a badania wartości odżywczej i cech nowego produktu wskazują, że jest to produkt, który bez wątpienia zaliczyć można do grupy produktów prozdrowotnych (funkcjonalnych), nowej klasy produktów dynamicznie rozwijających się na rynku żywnościowym na świecie.
Akceptacja pomysłu prozdrowotnej drożdżówki i deklaracja wsparcia ze strony obecnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zainspirowała inicjatorów do nadania jej znaku towarowego pochodnego od nazwiska ministra - RADZIWIŁŁÓWKA.
Pierwsze dostawy drożdżówki RADZIWIŁŁÓWKA dotrą niebawem do szkolnych sklepików. Znak RADZIWIŁŁÓWKA podlega ochronie prawnej, a właścicielem znaku jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Zgodę na używanie znaku RADZIWIŁŁÓWKA uzyskają piekarnie, które zobowiążą się do przestrzegania receptury i instrukcji technologicznej dla procesu produkcyjnego.

informacja prasowa: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/RADZIWILLOWKA-nowy-i-zdrowy-smakolyk-dla-dzieci-szkolnych

Spotkanie z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania świątecznego z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego
Sekretarz stanu Jacek Bogucki uczestniczył w zorganizowanym przez Agencję Rynku Rolnego spotkaniu świątecznym z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz inspekcji nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Otwierając spotkanie sekretarz stanu Jacek Bogucki przedstawił pokrótce najważniejsze dokonania polskiego sektora rolno-spożywczego w 2016 roku. Zaznaczył, że był to czas intensywnych prac nad rozwojem międzynarodowej współpracy gospodarczej i poprawą warunków wymiany handlowej, które zaowocowały m.in. uzyskaniem dostępu do 27 zagranicznych rynków rolnych dla polskich artykułów rolno-spożywczych. 
Minister podkreślił także, że produkty rolno-spożywcze to jedna z polskich „specjalności” eksportowych oraz że dywersyfikacja rynków zbytu pozwoliła na uzyskanie bardzo korzystnych wyników wymiany handlowej.
Podkreślił również istotną rolę polskich służb sektora rolno-spożywczego, w tym udział Agencji Rynku Rolnego w pracach na arenie międzynarodowej.
Podczas spotkania przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego zaprezentowali informacje nt. polskiego sektora rolnego, planów współpracy zagranicznej na 2017 rok oraz zadań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-przedstawicielami-Korpusu-Dyplomatycznego

Gala konkursu „Agroprzedsiębiorca 2016”

Źródło: Dział Marketingu
H.R.S.PiB "Trans-Rol" J.Andrzej Remisiewicz
 
Po raz 26 odbyła się w minionym tygodniu w Warszawie Gala konkursu „Agroprzedsiębiorca 2016”. Laureaci rekomendowani przez kapitułę, to najlepsi rolnicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele sektora pracującego na rzecz rolnictwa i agrobiznesu. Wydarzenie objął patronatem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.
Tytuł Laureata konkursu redakcji Agro „Ludzie AgroSukcesu 2016” otrzymali Grażyna i Andrzej Remisiewicz, Właściciele firmy TRANS-ROL z Kruszewa-Wypych k. Sokół. Na ich zaproszenie towarzyszyła im 50 – osobowa grupa rolników, agroprzedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz przedstawicieli władz województwa podlaskiego. Przed główną uroczystością, dzięki staraniom Państwa Remisiewicz, uczestnicy zwiedzili Sejm RP i spotkali się z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jackiem Boguckim.
Tytuł Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016 otrzymali Stanisław Pietruszyński, prezes Agrocentrum sp. z o.o. w Grajewie oraz Adam Pietruszyński, prezes Grupy Agrocentrum w Łomży.
Obecny na Gali podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski podkreślił, że jeśli tylko rolnik, przedsiębiorca, naukowiec i samorządowiec będą współpracować wówczas sukces jest absolutnie możliwy. Wiceminister zapewnił także, że: „Oczywiście pierwszym ogniwem jest rolnik którego należy wspierać. Rząd jest po to żeby widzieć przeszkody i je z drogi rolnika usuwać”.
Kandydatów do tytułów rekomendują biznesmeni, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej, świata nauki, organizacje i związki branżowe. Kandydaci muszą posiadać duże doświadczenie w agrobiznesie i mieć wyjątkowe predyspozycje do sprawnego zarządzania reprezentowanym przedsiębiorstwem posiadającym silną pozycję rynkową.

informacja prasowa  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/gala-konkursu-agroprzedsiebiorca-2016-.html