Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych


W skali kraju ubiegły rok był dobry dla polskiego rolnictwa – tak podsumował wyniki produkcyjne naszego rolnictwa sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Wiceminister zaprezentował dziś wstępne podsumowanie sytuacji na głównych rynkach rolnych.
- W 2017 roku zwiększyliśmy produkcję prawie wszystkich surowców rolnych oprócz owoców – poinformował sekretarz stanu.
Wzrosła produkcja mięsa we wszystkich asortymentach: wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Zbiory zbóż przekroczyły 32 mln ton.
- Również ceny uzyskiwane przez rolników były dla nich zadawalające, poza IV kwartałem – podkreślił Jacek Bogucki.
Sekretarz stanu zwrócił przy tym uwagę, że ocena odnosi się do skali całego kraju, gdyż należy pamiętać o niekorzystnych warunkach pogodowych, które dotknęły rolników z terenów północnej polski. Kilkaset milionów złotych zostało przeznaczone na pomoc rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku zjawisk atmosferycznych. Złożyliśmy też wniosek o pomoc ze środków Komisji Europejskiej.  Wiceminister poinformował również, że obserwowany pod koniec roku spadek cen rynku wieprzowiny nie był jednak tak głęboki jak na przełomie roku 2015 i 2016.
- Ta sytuacja utrzymuje się także w chwili obecnej, a wynika przede wszystkim ze zmniejszonego importu ze strony Chin i USA oraz ze wzrostu produkcji w Europie i wysokiego kursu złotówki – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Przedstawiając sytuację na podstawowych rynkach rolnych wiceminister zwrócił uwagę na wysoki udział exportu w produkcji rolnej: 92% w odniesieniu do wołowiny, czy 56% w sektorze drobiu.
- Jesteśmy uzależnieni od sytuacji światowej i europejskiej na poszczególnych rynkach co wynika z wysokiego udziału eksportu w naszej produkcji rolnej – podsumował wiceminister.
Sekretarz stanu zwrócił jednocześnie uwagę na podejmowane przez resort rolnictwa działania na unijnych forach, które już doprowadziły do udzielenia pomocy rolnikom w poprzednich latach w związku z trudną sytuacją na rynku mleka czy wieprzowiny. Poinformował ponadto o dalszych działaniach podejmowanych przez kierownictwo ministerstwa w Komisji Europejskiej o kolejne instrumenty pomocowe dla rolników w związku z niskimi cenami skupu świń oraz z występowaniem na terenie Polski wirusa ASF.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki podkreślił, że to głównie na naszym kraju spoczywa trud walki z wirusem afrykańskiego pomoru świń. 


Informacja prasowa  https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Sytuacja-na-podstawowych-rynkach-rolnych

Polska na targach BioFach

Otwarcie polskiego stoiska na targach Biofach

Polska smakuje - polskie stoisko na targach Biofach
Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki oraz wiceminister rolnictwa Ukrainy Olga Trofimcewa

W Norymberdze trwają Międzynarodowe Targi BioFach 2018 i VIVANESS. Jest to największa na świecie impreza wystawiennicza produktów ekologicznych.
Wystawę odwiedził sekretarz stanu Jacek Bogucki. Wiceminister wziął udział w oficjalnym otwarciu polskiego stoiska narodowego, zorganizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także w ceremonii otwarcia targów.
Swoją wizytę na BioFach 2018 polski wiceminister rozpoczął od spotkania z zastępcą ministra ds. polityki rolnej i żywności Ukrainy Olgą Trofimcewą, zajmującą się kwestiami integracji europejskiej. W trakcie rozmowy poruszono kwestie związane ze współpracą pomiędzy Polską i Ukrainą w dziedzinie rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego. Strona ukraińska wyraziła zainteresowanie wsparciem eksperckim w zakresie rolnictwa ekologicznego (w szczególności − system kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym). Wiceminister Bogucki potwierdził gotowość do dzielenia się polskimi doświadczeniami w tym obszarze,  podkreślając jednocześnie konieczność przestrzegania przez Ukrainę europejskich standardów i norm w zakresie rolnictwa ekologicznego. Jacek Bogucki potwierdził wolę rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa, zarówno w zakresie intensyfikacji wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi jak i przekazywania wiedzy oraz doświadczeń dotyczących dostosowania ukraińskiego rolnictwa do wymogów i standardów unijnych, w tym dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności. Polski wiceminister zwrócił uwagę na znaczenie pogłębionej  współpracy w zakresie zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń. Podkreślił również, że Polsce zależy na dostępie do rynku ukraińskiego dla polskiego mięsa wieprzowego i jego przetworów. W tym kontekście Polska liczy na uznanie przez stronę ukraińską zasad regionalizacji, ustalonej w oparciu o przepisy UE zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt.
Wizyta na targach BioFach była również okazją do spotkań z polskimi wystawcami i rozmów na temat stanu branży produktów ekologicznych w Polsce oraz perspektyw handlowych. Tematyka BioFach obejmuje wszystko to, co związane jest z żywnością wyprodukowaną metodami ekologicznymi, w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby gotowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Polskie firmy prezentują ofertę żywności ekologicznej oraz możliwości dynamicznie rozwijającego się polskiego rolnictwa ekologicznego.
W trakcie tegorocznej edycji targów na polskim stoisku prezentuje się 29 organizacji producentów żywności ekologicznej (Polska Izba Żywności Ekologicznej, Stowarzyszenie „Polska Ekologia”, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych „Ekołan” oraz Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu). Na polskim stoisku prowadzone będą pokazy kulinarne wykorzystaniem polskich certyfikowanych produktów ekologicznych oraz liczne degustacji dla odwiedzających.
Polska obecna jest na targach BioFach od roku 2005. Udział ma na celu  promowanie wysokiej jakości żywności i walorów tradycyjnej polskiej kuchni, co wiąże się z upowszechnianiem wizerunku, zwiększeniem rozpoznawalności oraz wzrostem zainteresowania produktami ekologicznymi na arenie międzynarodowej.

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Polska-na-targach-BioFach

Pomoc dla producentów świń − wyrównanie dochodu

Od 10 lutego 2018 r. uruchomiony został program pomocy krajowej dla producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Pomoc na wyrównanie dochodu  jest udzielana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 303) w kwotach wynikających z wyliczenia dokonanego przez producenta świń.
Producent świń oblicza kwotę obniżenia dochodu odejmując od iloczynu liczby sprzedanych świń z okresu, za który składany jest wniosek i średniej cena świni z tego okresu   iloczyn średniej liczby sprzedanych świń w okresie trzech lat poprzedzających rok składania wniosku lub z trzech lat wybranych z pięciu po odjęciu wartości najwyższej i najniższej z analogicznego okresu, za który składany jest wniosek i średniej ceny świni z tego okresuoraz dodaniukwoty  kosztów nieponiesionych w związku z wystąpieniem ASF. Uzyskana wartość ujemna oznacza, że nastąpiło obniżenie dochodu i są podstawy do przyznania pomocy.
Przy czym w przypadku, gdy różnica między liczbą świń sprzedanych w okresie, którego dotyczy wniosek a średnią liczbą świń sprzedanych w okresie, w odniesieniu do którego obliczana jest pomoc  przekracza 10% większej z tych liczb, obliczając kwotę obniżenia dochodu należy jako przyjąć  liczbę świń mniejszą z  tych liczb powiększoną o wyliczone 10% z większej z tych liczb.
Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  zamieszczony został formularz wniosku o pomoc oraz wzór oświadczenia producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej.
Wniosek wraz z oświadczeniem  producenci świń mogą składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-producentow-swin-wyrownanie-dochodu

Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Od 26 stycznia w konsultacjach społecznych znajduje się ważny projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ponieważ ostatnio pojawia się czarny pijar wobec tej ustawy a jednocześnie od organizacji rolniczych otrzymujemy niewiele uwag podaję link do projektu. Czytajmy, analizujmy, zgłaszajmy uwagi. 

W projekcie ustawy zaproponowano producentom rolnym, którzy  prowadzą działalność rolniczą przez okres co najmniej trzech lat przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia cztery formy pomocy, która ma na celu restrukturyzację zadłużenia.
W projekcie proponuje się:
1)   udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
2)   udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia  podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
3)   udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,
4)   przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Formy pomocy polegające na udzielaniu dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, udzielanie pożyczek na spłatę zadłużenia  oraz udzielanie gwarancji spłaty zadłużenia będzie warunkowane przedstawieniem przez wnioskodawcę, tj. podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zatwierdzonego przez właściwy na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. W  planie gospodarstwa rolnego  określona będzie niezbędna kwota kredytu lub pożyczki niezbędna do odzyskania płynności finansowej umożliwiająca zapewnienie długotrwałej zdolności gospodarstwa rolnego do konkurowania na rynku rolnym.
W przypadku decyzji podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne o przekazaniu użytków rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa   w zamian za przejęcie zadłużenia gospodarstwa rolnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  dotychczasowy właściciel gospodarstwa rolnego będzie mógł korzystać z prawa pierwszeństwa do:
1)        dzierżawy przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolnych,
2)        do zakupu przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w okresie nie krótszym  niż  po upływie pięciu lat od dnia przejęcia nieruchomości rolnych do przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Z danych z banków współpracujących z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, ze aktualnie problemu ze spłata kredytów bankowych ma 1 690 producentów rolnych na kwotę 158 640 tys. zł

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, jednakże będzie wymagał notyfikacji w zakresie pomocy publicznej.


Obrady Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego


Debata na temat kierunków, możliwości i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego, z udziałem m.in. ze strony samorządowej Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, wicemarszałka Macieja Żywno, członka zarządu Stefana Krajewskiego, a ze strony rządowej Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacka Boguckiego, wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, a także parlamentarzystów, samorządowców i dyrektorów departamentów UMWP była głównym punktem obrad XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Spotkanie otworzył przewodniczący Związku Mirosław Lech.
Marszałek Jerzy Leszczyński w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, jak ważny z punktu widzenia samorządu, jest realizowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– Niestety, naszą bolączką jest mało środków w ramach tego programu. Wystarczy powiedzieć, że niemal wszystkie środki w ramach PROW zostały już zakontraktowane. Kiedy była taka możliwość, to przesuwaliśmy środki, żeby wyremontować, wybudować jak największą ilość dróg, także tych dojazdowych do pól – podkreślał marszałek Jerzy Leszczyński.
Marszałek zapowiedział też, że w ramach Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP już w najbliższym czasie zostaną uruchomione środki na wsparcie sołectw, w ramach którego będzie możliwość pozyskania do 10 tys. zł na jeden wniosek (bez wkładu własnego). Zwrócił też uwagę na ogłoszony konkurs - na pomoc finansową gminom z województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W budżecie województwa podlaskiego została zaplanowana na to kwota w wysokości 800 tys. zł.
– Wszyscy wiemy, że jeśli pan minister dołoży do PROW drugie tyle, to też zdołamy je wydać, bo potrzeby gmin są naprawdę bardzo duże. - dodał Stefan Krajewski uzupełniając wypowiedź marszałka o potrzebach obszarów wiejskich.
Opowiedział też zebranym o debacie, w której uczestniczył w miniony piątek w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na temat populacji łosia w Polsce.
- Boję się, że znowu wezmą górę naukowcy. Temat populacji łosia od wielu lat jest poruszany. Od 2001 roku obowiązuje zakaz odstrzału, miało to się zmienić i pojawia się pytanie, czy znosić moratorium czy nie. To kwestia do uzgodnienia. My płacimy pieniądze za odszkodowania, ale to pieniądze rządu, warto byłoby je wydać na inne cele, niż wypłacać coraz większe odszkodowania. - dodał Stefan Krajewski i zasugerował, że stanowisko powinien w tej sprawie podjąć Związek Gmin Wiejskich.
Do przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich zwrócił się też wicemarszałek Maciej Żywno, z prośbą o wypracowanie wspólnego modelu interpretacji przepisów dotyczących VAT, przy realizacji projektów na OZE.
- Mamy 62 umowy na solary i stoimy w miejscu, bo nie wiemy co będzie z VAT-em, zwróciliśmy się do ministerstwa, czekamy na odpowiedź. Nawet projekty, które już miały się zakończyć, czekają. Beneficjenci poprosili o czas, idziemy im na ręke i razem z nimi czekamy - powiedział wicemarszałek Żywno i zaapelował o pomoc do wiceministra Boguckiego.
- Druga prośba do pana ministra dotyczy RLKS-ów. Nasze gminy, które uczestniczą w Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność potrzebują wsparcia ministra rolnictwa. Proszę o partnerstwo na rzecz przyspieszenia Regionalnego Programu Operacyjnego, potrzebujemy wsparcia wszystkich możliwych instytucji, głównie rządowych - dodał wicemarszałek.
W 2018 r. zostanie ogłoszonych kolejnych 28 konkursów, do zagospodarowania jest ponad 700 mln zł.


(oprac.mk,at)
Informacja prasowa  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/obrady-zwiazku-gmin-wiejskich-wojewodztwa-podlaskiego-albo-brakuje-pieniedzy-albo-wsparcia-rzadu-1.html

Posiedzenie Rad Powiatowych - Wysokie MazowieckieW Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, odbyło się zorganizowane przez przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, Wiesława Wnorowskiego, wspólne posiedzenie Rad Powiatowych powiatów Wysokomazowieckiego, Łomżyńskiego, Zambrowskiego oraz Monieckiego.
Podczas spotkania rozmawiano o aktualnej sytuacji związanej z ASF, o sytuacji rolników którzy przekroczyli kwoty mleczne, a także omówiono poddany do opinii społecznych projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Konsultacje w sprawie propozycji nowych rozwiązań związanych z ASF

Zagrożenie ASF ma charakter ogólnoeuropejski. Oprócz Polski wirus dotarł także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i do Czech. Dziś w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się spotkanie ze związkami i organizacjami rolników, podczas którego zostały przedstawione przygotowywane przez resort rozwiązania dotyczące przeciwdziała rozprzestrzenianiu się wirusa. W spotkaniu uczestniczył sekretarz stanu Jacek Bogucki oraz podsekretarze stanu: Ewa Lech i Rafał Romanowski.
- W naszym kraju podejmowanych jest szereg działań mających na celu powstrzymanie dalszego szerzenia się choroby, a w konsekwencji doprowadzenia do jej zwalczenia na terytorium RP. W kompleksowy program działań zaangażowane są nie tylko organy Inspekcji Weterynaryjnej, ale także wielu innych instytucji w tym Sił Zbrojnych RP, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji oraz władz regionalnych – powiedział wiceminister Rafał Romanowski i dodał, że wystąpienie choroby na danym terenie powoduje szereg restrykcji i wiąże się z koniecznością likwidacji zakażonych stad, co z kolei pociąga za sobą skutki ekonomiczne i społeczne.
Podsekretarz stanu Ewa Lech omówiła przygotowany w resorcie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
- Nowelizacja ta jest konieczna ze względu na zagrożenie dalszego rozprzestrzeniania się choroby w głąb kraju – podkreśliła wiceminister i dodała, że przygotowane przepisy mają za zadanie podnieść poziom bioasekuracji gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wniknięcia do niego choroby.
Projekt przewiduje, że na terenie całego kraju rolnicy, którzy utrzymują  świnie w swoich gospodarstwach będą musieli przeznaczyć na ten cel  oddzielne pomieszczenia, w których nie będą utrzymywane inne gatunki zwierząt. Budynki, w których prowadzona jest produkcja trzody chlewnej będą musiały zostać zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych, które mają możliwość swobodnego poruszania się po okolicy.
Nowe przepisy ustanowią obowiązek stosowania odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, które będą noszone tylko przy obsłudze świń, a także karmienia zwierząt tylko paszą która była odpowiednio zabezpieczona przed dostępem zwierząt dzikich. Wprowadzą także nakaz mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia, przez osoby obsługujące świnie, a także czyszczenia i odkażania narzędzi i sprzętu używanego do obsługi zwierząt.
Obowiązkowe będzie wykładanie przed chlewnią i systematyczne nasączanie mat dezynfekcyjnych, a zalecane ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń gdzie utrzymywane są świnie, jest jednym z elementów zmniejszających ryzyko wystąpienia choroby.
Projektowane rozporządzenie przewiduje również szereg zmian m.in. dokumentacji, czy też utrzymywania świń w systemie otwartym.
- Określone w projekcie rozporządzenia wymagania dla gospodarstw to podstawowe elementy bioasekuracji, których spełnienie pozwoli na znaczące zmniejszenie ryzyka przeniesienia choroby do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie – powiedziała wiceminister Lech.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki poinformował, że w resorcie przygotowywane są zasady finansowania programu prewencyjnego zapobiegającego rozprzestrzenianiu się ASF.

Informacja prasowa https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konsultacje-w-sprawie-propozycji-nowych-rozwiazan-zwiazanych-z-ASF