Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF

Po raz 35 spotkali się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi członkowie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel.
Omawiano aktualną sytuację  epizootyczną dotyczącą  tej choroby. Od poprzedniego posiedzenia Grupy, które odbywało się 28 sierpnia br., w naszym kraju wystąpiły 2 nowe ogniska ASF u świń oraz  zidentyfikowano 12 nowych przypadków  afrykańskiego pomoru świń u dzików.  Dwa z tych przypadków  odnotowano na terenie gmin: Radzyń Podlaski i Korczew, gdzie dotychczas nie występował ASF u dzików.
W lipcu i sierpniu prowadzone były  na terenach zagrożonych tą chorobą akcje poszukiwania padłych dzików. W akcjach tych uczestniczyły służby weterynaryjne i służby  leśne,  a także żołnierze Wojska Polskiego.
Inspekcja Weterynaryjna poinformowała, że prowadzi kontrole gospodarstw, których posiadacze złożyli oświadczenia o rezygnacji z chowu świń. Skontrolowano już ponad 1 tys. gospodarstw i wydano prawie 400 decyzji.
Podczas dzisiejszego spotkania przedstawione zostały także ogólne  informacje na temat możliwości wdrożenia na terytorium Polski zasady kompertmentalizacji, która może być  wprowadzona celem ochrony rodzimych stad trzody chlewnej. Minister Krzysztof Jurgiel polecił prowadzenie dalszych prac w tym zakresie.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Posiedzenie-Grupy-Zadaniowej-ds.-ASF3

Pomoc dla producentów świń

W dniu 5.09.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych ( Dz. U. poz. 1688).
W rozporządzeniu uwzględniono dodatkowy dwumiesięczny okres sprzedaży świń, tj. lipiec-sierpień 2017 r.,  w odniesieniu do którego producenci świń mogą ubiegać się o pomoc z tytułu uzyskania niższych niż rynkowe cen sprzedaży.
Kwota pomocy stanowi różnicę między średnią ceną zakupu netto masy poubojowej ciepłej tuszy świni, dla wszystkich klas według klasyfikacji poubojowej, notowaną w regionie, gdzie znajduje się siedziba stada producenta świń, z której świnie zostały sprzedane, oraz w tygodniu, w którym świnie zostały sprzedane, opublikowaną w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ceną uzyskaną przez producenta świń. Pomoc może wynosić maksymalnie  1,50 zł za kg masy tuszy, przy czym pomoc do zwierząt o masie tuszy większej niż 100 kg nie może przekraczać kwoty pomocy do świń o masie tuszy wynoszącej 100 kg.
Wnioski o udzielenie pomocy w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć:
 • do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń;
 • w terminie od dnia wskazanego przez Prezesa ARiMR w ogłoszeniu o naborze wniosków do dnia 12 września 2017 r. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień wpływu tego wniosku do właściwego oddziału regionalnego ARiMR.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy oraz formularz wniosku będą dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-producentow-swin3

Pomoc finansowa dla producenta rolnego

Pomoc finansowa dla producenta rolnego, który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Logotyp ARiMR
Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:
 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
 3. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.
Powyższa pomoc będzie udzielana:
 1. w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
 2. poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody:
  1. w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
  2. w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł,
  3. wystąpiły w lasach. 
Stawka pomocy wynosi:
 1. 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
 2. 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

  Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.
 3. maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Pomoc, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w uprawach rolnych, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
Do wniosku dołącza się:
1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc, zawierającego informacje:
 • o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub
 • o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub
2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody;
Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.
3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis).
Wnioski należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do dnia 30 września 2017 r.
Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-ktory-poniosl-szkody-w-uprawach-rolnych-lasach-lub-w-bud.html

ASF – posiedzenie Grupy Zadaniowej

Posiedzenie Grupy Zadaniowej
Dziś odbyło się 33. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Obrady prowadziła przewodnicząca grupy zadaniowej ds. ASF, podsekretarz stanu Ewa Lech.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu Jacek Bogucki, podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz Główny Lekarz Weterynarii i Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Przedstawiona została aktualna sytuacja epizootyczna w Polsce i w krajach sąsiadujących, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, w Czechach i w Rumunii.
Omówione zostały propozycje zagadnień na kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność kontynuowania akcji informacyjnych wśród rolników na terenach objętych ograniczeniami. Agencja Rynku Rolnego wysłała do rolników w 58 gminach znajdujących się na terenach z ograniczeniami 15 tysięcy imiennych ulotek o zasadach bioasekuracji. Do rolników trafią też specjalnie przygotowane broszury dotyczące ASF.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-posiedzenie-Grupy-Zadaniowej2

Strategia Promocji Żywności

Uczestnicy spotkania

 Minister Krzysztof Jurgiel oraz wiceminister Jacek Bogucki podczas spotkania
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje Strategię Promocji Żywności. Dokument ten dotyczyć będzie integracji i koordynacji działań w zakresie promocji żywności podejmowanych bezpośrednio przez resort, jak i jednostki podległe. Określać on będzie także zasady współpracy w tym zakresie z innymi resortami.
Projekt został rozesłany do ponad 100 organizacji branżowych  sektora rolno – spożywczego z prośbą o zgłaszanie uwag. Uwagi przekazało 10 organizacji. Ich przedstawiciele spotkali się dziś w ministerstwie z ministrem Krzysztofem Jurgielem.  Omawiano nadesłane uwagi oraz dyskutowano na temat  założeń przygotowywanego dokumentu. Większość z uwag została  uwzględniona i będzie wykorzystana przy opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii.
Główne cele Strategii Promocji Żywności to  intensyfikacja promocji polskiej żywności w kraju i zagranicą, aktywne uczestnictwo polskich producentów w programach promocji UE, zwiększenie udziału polskiej żywności w systemach jakości, a w konsekwencji  wzrost eksportu żywności do krajów trzecich, z uwzględnieniem krajów pozaeuropejskich.  

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Strategia-Promocji-Zywnosci

Jak zmienić system ubezpieczeń rolnych?

Fot. Wystąpienie ministra Krzysztofa Jurgiela podczas spotkania nt. ubezpieczeń rolnych
Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to temat dzisiejszego spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami rolników.
Spotkanie zostało zorganizowane w  celu wypracowania rozwiązań umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej.
- Na całym świecie systemy ubezpieczeń rolnych są doskonalone. Z dzisiejszej dyskusji wynika, że zmiany są potrzebne także w naszym systemie. Szukamy sposobów jego upowszechnienia – powiedział Minister Krzysztof Jurgiel  podsumowując spotkanie.
Przedstawiciele izb i organizacji rolniczych przedstawili dwie propozycje rozwiązań. Minister Jurgiel poinformował, że resort także pracuje nad modyfikacją dotychczasowych rozwiązań.
- Będziemy prowadzić konsultacje w celu wypracowania   satysfakcjonujących  zmian. Chcemy doprowadzić do dalszego wzrostu liczby ubezpieczonych. Zakładamy, że system stanie się powszechny. W pierwszym półroczu tego roku o ok. 40 proc. zwiększyła się powierzchnia upraw ubezpieczonych. Chcemy, aby było to 70 – 80 proc. powierzchni upraw. Wtedy będzie można powiedzieć , że  system dobrze funkcjonuje – stwierdził szef resortu rolnictwa i dodał, że do ubezpieczeń dopłacamy, aby utrzymać opłacalność produkcji.
- Do 2020 do ubezpieczeń  rolnych dopłacimy 1,8 mld zł. – poinformował minister Jurgiel.
Według informacji zakładów ubezpieczeń, które zawarły z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika, że zakłady  te ubezpieczyły w pierwszej połowie tego roku  łącznie  1.858.507,05 ha upraw rolnych oraz zawarły 106.824 umów ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie z wnioskami zakładów ubezpieczeń za pierwsze półrocze przekazano zakładom dotację na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w wysokości 171.219.120,29 zł.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowelizacji ustawy, która umożliwiła szerszej grupie producentów rolnych uzyskanie dopłat do składek ubezpieczenia w pełnej wysokości, w pierwszym półroczu br. zawarto więcej o ponad 17 proc. umów ubezpieczenia oraz objęto ochroną ubezpieczeniową większą o 39,2 proc. powierzchnię upraw rolnych, niż w analogicznym okresie 2016 r.
Jak widać wprowadzone zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wpłynęły na większe zainteresowanie producentów rolnych zawarciem umów ubezpieczenia.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Jak-zmienic-system-ubezpieczen-rolnych

ASF – posiedzenie Grupy Zadaniowej

Kolejne, 32. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń odbyło się 19 lipca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie tej choroby. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że od 15 lipca obowiązuje nowy Program bioasekuracji. Zaostrzenie przepisów jest koniecznie dla skuteczniejszego zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie przed przedostaniem się wirus.
Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk poinformował o wystąpieniu kolejnych ognisk i przypadków ASF. W tym roku w Polsce wystąpiło 31 ognisk ASF u świń. Zidentyfikowano  również 250 przypadków ASF u dzików.
Z informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że w okresie czerwiec - lipiec ogniska ASF wystąpiły także w gospodarstwach na terenie Estonii,  Litwy i Łotwy.
W Estonii były to 2 gospodarstwa, a w każdym z nich  było ponad 3 000 świń. Na Litwie wystąpiło 9 ognisk. Ostatnie z nich potwierdzono 12 lipca br. było w nim ponad 23 000 świń. Na Łotwie potwierdzono wystąpienie 2 ognisk. Ostatnie ognisko potwierdzono 14 lipca br. było w nim ponad 6 000 świń.
Natomiast Czechy potwierdziły wystąpienie  51 przypadków ASF u dzików,  w regionie Zlin, około 90 km od granicy z Polską.
Podczas posiedzenia przedstawione zostały także informacje dotyczące procedury wdrażania zaostrzonego Programu bioasekruacji. Uczestnicy spotkania podkreślali także konieczność prowadzenia  dalszych działań informacyjnych dotyczących bioasekuracji.
O potrzebie wzmocnienia ochrony gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, położonych na terenach najbardziej zagrożonych wystąpieniem choroby rozmawiają z przedstawicielami rolników i samorządów członkowie Kierownictwa resortu podczas licznych spotkań. Dziś odbyły się spotkania z przedstawicielami powiatu łosickiego oraz władz powiatowych  Białej Podlaskiej.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-posiedzenie-Grupy-Zadaniowej