Komisarz Hogan w Polsce − dyskusja o przyszłości rolnictwa w UE

Od lewej minister Krzysztof Jurgiel komisarz Phil Hogan oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki

Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas rozmów z komisarzem Philem Hoganem

Komisarz Phil Hogan podczas konferencji zorganizowanej w Jasionce

11 marca minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w międzynarodowej konferencji poświęconej przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej, zorganizowanej w Jasionce koło Rzeszowa przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Słowackiej Gabriela Matečná oraz minister rolnictwa Czech Marian Jurečka
W wydarzeniu uczestniczyli: komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, minister rolnictwa Republiki Czeskiej Marian Jurečka , minister rolnictwa i rozwoju wsi Słowacji Gabriela Matečná, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Węgier István Nagy oraz wiceminister rolnictwa Litwy Rolandas Taraškevičius.
Dyskusja w ramach panelu „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako element rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w państwach Grupy Wyszehradzkiej” była prowadzona w kontekście trwających obecnie konsultacji publicznych dotyczących kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dotyczyła założeń i przyszłości tej polityki, w tym wariantów reformy WPR proponowanych przez Komisję Europejską. Obecni na konferencji ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy wskazywali na priorytetowe znaczenie utrzymania w przyszłej WPR dwóch filarów. Podkreślili potrzebę silnych działań prorozwojowych w ramach II filara oraz konieczność realizacji przez WPR jej traktatowych celów i zapewnienia równych warunków konkurencji w Unii Europejskiej poprzez wyrównanie dopłat bezpośrednich. Ponadto kraje Grupy Wyszehradzkiej i Litwa oczekują realnego uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, jej powiązania z polityką spójności, jak również istotnego wzmocnienia pozycji producenta w łańcuchu dostaw. W kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, konieczne jest podjęcie starań o zapewnienie odpowiedniego finansowania WPR oraz o stworzenie korzystnych warunków do przyszłej współpracy handlowej z tym istotnym partnerem.
W drugim panelu dyskusyjnym „Przegląd stosowanych i wdrażanych instrumentów zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju sektora rolnego w Polsce” brał udział sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Rozmowa dotyczyła finansowania  ubezpieczeń rolnych. W Polsce zgodnie z decyzją  MRiRW przeznaczamy na ten cel  blisko 1 mld zł. Jest to kwota ponad czterokrotnie większa niż dotychczas, na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Dyskutowano również o sposobach upowszechnienia ubezpieczeń rolnych, roli funduszu ubezpieczeń wzajemnych a także zdefiniowaniu instrumentów zarządzania kryzysowego sektora rolniczego w Polsce.
 W ramach programu towarzyszącego konferencji odbyło się robocze spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy z komisarzem Philem Hoganem, poświęcone kwestiom przyszłości WPR oraz tematyce obrotu ziemią rolną. Dyskutując o najważniejszych oczekiwaniach w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, ministrowie wskazali na konieczność zbliżania stanowisk w kluczowych aspektach dotyczących celów, kształtu i finansowania tej polityki − tak aby głos naszego regionu był słyszalny i uwzględniany na forum UE. Wśród istotnych problemów podniesiono potrzebę zmniejszania obciążeń administracyjnych, rolę badań i innowacji w rolnictwie oraz konieczność tworzenia warunków dla konkurencyjności europejskiego sektora rolnego w świecie.
W ramach dyskusji o obrocie gruntami rolnymi w Unii Europejskiej ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy wyrazili zgodność co do tego, że ziemia jest ograniczonym zasobem i najważniejszym środkiem produkcji żywności. Zgodnie podkreślili, że z tego względu obrót nieruchomościami rolnymi w Unii Europejskiej nie powinien podlegać zwykłym regułom rynkowym, a wyłączną kompetencję w zakresie zasad ochrony ziemi przed spekulacyjnym wykupem powinny mieć poszczególne państwa członkowskie.
Uzgodniono, że dyskusja w tym zakresie będzie kontynuowana w ramach spotkania międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE, powołanej z inicjatywy ministra Jurgiela. Pierwsze spotkanie odbędzie się w marcu w Warszawie. Natomiast priorytety WPR po 2020 r. będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formule  4+3, czyli poszerzonej o Bułgarię, Rumunię i Słowenię, w ramach polskiego przewodnictwa tej Grupie, które zostało zaplanowane na czerwiec br.
Podczas dwustronnego spotkania z komisarzem Hoganem minister Jurgiel omówił bieżące, polskie sprawy z obszaru  rolnictwa i obszarów wiejskich. Podniesiono następujące zagadnienia: tematykę płatności związanych z produkcją, wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw, wsparcia w związku z trudną sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce w wyniku ASF, polskich priorytetów w ramach inicjatywy Omnibus, zatwierdzenia zmian PROW 2014-2020 i instrumentów finansowych w ramach PROW oraz tematów badawczych wskazanych przez kraje poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej do realizacji w ramach programu Horyzont 2020 w sprawie badań i innowacji w obszarze rolnictwa.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Komisarz-Hogan-w-Polsce-dyskusja-o-przyszlosci-rolnictwa-w-UE

O rynku mleka w Europie

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania z przedstawicielami producentów mleka
Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się 27 lutego br. z przedstawicielami Europejskiej Rady Mleczarskiej oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji na rynku mleczarskim.
Wiceminister podkreślił, że sprawy rolnictwa są traktowane w Polsce priorytetowo i są omawiane nie tylko na poziomie resortowym, lecz także rządowym. Zaznaczył, że polski minister rolnictwa bardzo poważnie traktuje wyzwania, z jakimi mierzy się branża mleczarska. Jacek Bogucki przypomniał, że ogłoszony przez Komisję Europejską w lipcu 2016 r. pakiet pomocy − m.in. dla producentów mleka w związku z trudną sytuacją rynkową − był efektem podpisania w dniu 9 czerwca 2016 r. przez ministrów rolnictwa Polski, Francji oraz Niemiec „Oświadczenia Warszawskiego”. W dokumencie tym wymienione kraje wezwały Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań w celu stabilizacji sytuacji rynku mleka.
Prezydent Europejskiej Rady Mleczarskiej (European Milk Board) Romuald Schaber zwrócił uwagę, że poważnym wyzwaniem jest zapewnienie producentom ceny skupu mleka na opłacalnym poziomie. Przedstawił koncepcję wprowadzenia w krajach europejskich instrumentu, którego zadaniem byłoby ograniczenie, w ściśle określonych sytuacjach, produkcji mleka. Głównym celem byłoby niedopuszczenie do sprzedaży mleka po zbyt niskiej cenie, poniżej kosztów produkcji. Przedstawiciele Europejskiej Rady Mleczarskiej poinformowali również, że dzięki takiemu rozwiązaniu  istniałyby szanse na podejmowanie działań prewencyjnych, a nie naprawczych.
Przedstawiciele Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka również podkreślili, że są zainteresowani pracą nad stabilną i opłacalną produkcją mleka, niemniej jednak zaznaczyli, że rozwiązania muszą uwzględniać specyfikę polskich gospodarstw rolnych (ponad 70% z nich są to gospodarstwa liczące do 10 krów). Ponadto podkreślili, że mechanizmy poprawiające sytuację na rynku mleka powinny być wypracowane na poziomie Unii Europejskiej, a nie pojedynczych krajów członkowskich. Jednocześnie przedstawiciele obu organizacji wskazali na trudności związane z dominującą pozycją sieci handlowych.

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-rynku-mleka-w-Europie

Ubezpieczenia w rolnictwie

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania zespołu ds. ubezpieczeń społecznych
Odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.
Zadania Zespołu:
- przeprowadzenie przeglądu funkcjonowania systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
- przedstawienie opinii dotyczącej funkcjonowania tego systemu;
- opracowanie propozycji rozwiązań mających na celu wprowadzenie ewentualnych zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w szczególności zapewniających stabilność produkcji rolniczej;
- przygotowanie w tym zakresie propozycji zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  umożliwiających  zapewnienie ochrony ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  bez konieczności uruchamiania dodatkowych programów pomocy dla producentów rolnych, po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
W pracach Zespołu biorą udział przedstawiciele rolników, ubezpieczycieli oraz ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi.
Przygotowanie  propozycji zmian poprzedzi ocena skutków finansowych − możliwych do wdrożenia wariantów ubezpieczenia upraw rolnych − zarówno z perspektywy rolników, jak i budżetu państwa.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ubezpieczenia-w-rolnictwie

Rozmowy polsko-litewskie2 lutego 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wiejskich odbyło się spotkanie sekretarza stanu Jacka Boguckiego z wiceministrem rolnictwa Litwy Rolandasem Taraškevičiusem. Rozmowy dotyczyły perspektyw współpracy polsko-litewskiej na forum UE oraz najistotniejszych problemów sektora rolnego obu krajów.
W odniesieniu do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku Polska i Litwa zaprezentowały zgodne stanowisko co do konieczności utrzymania wspólnotowego charakteru WPR, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec renacjonalizacji tej polityki, zwłaszcza w wymiarze finansowym. Oba kraje podkreśliły zasadność utrzymania dotychczasowych dwóch filarów WPR, z silnym II filarem, który umożliwi niwelowanie różnic w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w rozszerzonej UE. Podkreślono potrzebę wyrównania poziomu płatności bezpośrednich celem zapewnienia równego traktowania rolników i równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE. Jednocześnie, mając na uwadze konieczność wzmocnienia pozycji producentów w łańcuchu żywnościowym, ministrowie wskazali na potrzebę stworzenia skutecznych uregulowań dla nieuczciwych praktyk handlowych na poziomie UE.
W dalszej kolejności omówiono bieżącą sytuację na głównych rynkach rolnych: mleka, mięsa, zbóż i cukru, wskazując na znaczenie skutecznej siatki bezpieczeństwa oraz możliwe konsekwencje dla sektora rolnego, płynące z negocjowanych przez Komisję Europejską, w imieniu państw członkowskich, umów o wolnym handlu z państwami lub blokami państw, będącymi poważnymi, światowymi producentami i eksporterami produktów rolnych. Podkreślono negatywny wpływ chorób: grypy ptaków u drobiu i ASF u świń, na sytuację dochodową producentów.
Szczegółowo omówiono sytuację epizootyczną w Polsce i na Litwie w odniesieniu do wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, w tym działania podjęte celem zwalczania wirusa oraz rekompensowania strat hodowcom w strefach objętych restrykcjami.
Druga część spotkania była poświęcona tematyce promocji eksportu artykułów rolno-spożywczych oraz ich uwarunkowaniom systemowo-instytucjonalnym w obu krajach. W tej części rozmów wziął udział prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski, który zaprezentował działania i rolę ARR w odniesieniu do promocji artykułów rolno-spożywczych.
Strony zadeklarowały gotowość do jeszcze silniejszego zacieśnienia współpracy w formule bilateralnej oraz wielostronnej i regionalnej, szczególnie z pozostałymi państwami bałtyckimi.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-litewskie

ASF – posiedzenie międzyresortowego zespołu

Pod przewodnictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela odbyło się dziś kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Z informacji przekazanych z resortu środowiska wynika, że sanitarny odstrzał dzików został zrealizowany w 99 procentach.
Członkowie Zespołu zapoznali się ponadto ze stanem realizacji zadań przez poszczególne resorty. Omawiano m.in. przygotowania w zakresie wyznaczania miejsc na ewentualne grzebowiska.
Na koniec miesiąca planowane jest przekazanie Radzie Ministrów kwartalnego sprawozdania z działalności Zespołu oraz Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium RP.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-posiedzenie-miedzyresortowego-zespolu2

XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji21 grudnia 2016 roku odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, informację o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za 2015 rok, informację o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok, sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2016. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki, b) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, d) wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej, e) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym w 2017 roku, f) przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019 za lata 2014-2015, g) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024”, h) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025, i) powołania Powiatowej Komisji w Wysokiem Mazowieckiem do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, j) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 rok, k) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, l) zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2017, m) uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, n) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2020, o) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, p) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji, r) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, s) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.
Po zakończeniu obrad sesji odbyło się tradycyjne jak co roku spotkanie opłatkowe władz
i pracowników Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Swoją obecnością zaszczycili: Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ks. Ryszard Niwiński proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Edward Łapiński proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych i innych jednostek oraz zakładów pracy funkcjonujących na terenie powiatu oraz radni powiatu. Niestety wśród zaproszonych gości zabrakło Pana Stanisława Bielskiego Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, który zmarł 19 grudnia br. Wszyscy zebrani uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.
Starosta Bogdan Zieliński korzystając z okazji, iż na spotkanie opłatkowe przybył Pan Dariusz Sapiński Prezes SM. Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, który nie mógł uczestniczyć
w Jubileuszu 150 - lecia Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu 4 września 2016 roku, wręczył prezesowi nagrodę Powiatu Wysokomazowieckiego jaką jest Waćpan Wysokomazowiecki za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji powiatu w skali powiatu, województwa i kraju.
Uroczystość przebiegająca w ciepłej i serdecznej atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, była okazją nie tylko do wspólnego przełamania się opłatkiem, ale również podziękowania za zaangażowanie i pracę.

informacja prasowa  http://www.wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/xx-sesja-rady-powiatu-wysokomaoziweckiego-v-kadencji.html

RADZIWIŁŁÓWKA - nowy i zdrowy smakołyk dla dzieci szkolnychIstnieje szansa, że w 2017 roku dzieci, poprzez sklepiki szkolne będą mogły jeść pożywne i zdrowe drożdżówki o ograniczonej zawartości cukru.
Poinformowano o tym podczas specjalnej konferencji, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięli w niej udział m.in. sekretarz stanu Jacek Bogucki, główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski oraz organizator przedsięwzięcia prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Bronisław Wesołowski.
Powstała inicjatywa Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, o stworzeniu alternatywnego rozwiązań w żywieniu młodzieży, w tym między innymi opracowania drożdżówki, która spełniałaby kryteria o korzystnych cechach zdrowotnych - poprzez obniżenie zawartości cukru i zachowania cech smakowych – poprzez wykorzystanie składników prozdrowotnych oraz ułatwienia produkcji z wykorzystaniem stosownych koncentratów odpowiedniej mąki i wsadu owocowego.
Uzyskano innowacyjny produkt. Badania sensoryczne i degustacje wśród dzieci potwierdziły trafność doboru surowców i doskonały smak, akceptowany przez dzieci, a badania wartości odżywczej i cech nowego produktu wskazują, że jest to produkt, który bez wątpienia zaliczyć można do grupy produktów prozdrowotnych (funkcjonalnych), nowej klasy produktów dynamicznie rozwijających się na rynku żywnościowym na świecie.
Akceptacja pomysłu prozdrowotnej drożdżówki i deklaracja wsparcia ze strony obecnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zainspirowała inicjatorów do nadania jej znaku towarowego pochodnego od nazwiska ministra - RADZIWIŁŁÓWKA.
Pierwsze dostawy drożdżówki RADZIWIŁŁÓWKA dotrą niebawem do szkolnych sklepików. Znak RADZIWIŁŁÓWKA podlega ochronie prawnej, a właścicielem znaku jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Zgodę na używanie znaku RADZIWIŁŁÓWKA uzyskają piekarnie, które zobowiążą się do przestrzegania receptury i instrukcji technologicznej dla procesu produkcyjnego.

informacja prasowa: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/RADZIWILLOWKA-nowy-i-zdrowy-smakolyk-dla-dzieci-szkolnych