ASF – posiedzenie międzyresortowego zespołu

Pod przewodnictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela odbyło się dziś kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Z informacji przekazanych z resortu środowiska wynika, że sanitarny odstrzał dzików został zrealizowany w 99 procentach.
Członkowie Zespołu zapoznali się ponadto ze stanem realizacji zadań przez poszczególne resorty. Omawiano m.in. przygotowania w zakresie wyznaczania miejsc na ewentualne grzebowiska.
Na koniec miesiąca planowane jest przekazanie Radzie Ministrów kwartalnego sprawozdania z działalności Zespołu oraz Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium RP.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-posiedzenie-miedzyresortowego-zespolu2

XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji21 grudnia 2016 roku odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, informację o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za 2015 rok, informację o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok, sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2016. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki, b) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, d) wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej, e) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym w 2017 roku, f) przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019 za lata 2014-2015, g) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024”, h) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025, i) powołania Powiatowej Komisji w Wysokiem Mazowieckiem do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, j) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 rok, k) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, l) zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2017, m) uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, n) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2020, o) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, p) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji, r) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, s) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.
Po zakończeniu obrad sesji odbyło się tradycyjne jak co roku spotkanie opłatkowe władz
i pracowników Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Swoją obecnością zaszczycili: Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ks. Ryszard Niwiński proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Edward Łapiński proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych i innych jednostek oraz zakładów pracy funkcjonujących na terenie powiatu oraz radni powiatu. Niestety wśród zaproszonych gości zabrakło Pana Stanisława Bielskiego Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, który zmarł 19 grudnia br. Wszyscy zebrani uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.
Starosta Bogdan Zieliński korzystając z okazji, iż na spotkanie opłatkowe przybył Pan Dariusz Sapiński Prezes SM. Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, który nie mógł uczestniczyć
w Jubileuszu 150 - lecia Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu 4 września 2016 roku, wręczył prezesowi nagrodę Powiatu Wysokomazowieckiego jaką jest Waćpan Wysokomazowiecki za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji powiatu w skali powiatu, województwa i kraju.
Uroczystość przebiegająca w ciepłej i serdecznej atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, była okazją nie tylko do wspólnego przełamania się opłatkiem, ale również podziękowania za zaangażowanie i pracę.

informacja prasowa  http://www.wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/xx-sesja-rady-powiatu-wysokomaoziweckiego-v-kadencji.html

RADZIWIŁŁÓWKA - nowy i zdrowy smakołyk dla dzieci szkolnychIstnieje szansa, że w 2017 roku dzieci, poprzez sklepiki szkolne będą mogły jeść pożywne i zdrowe drożdżówki o ograniczonej zawartości cukru.
Poinformowano o tym podczas specjalnej konferencji, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięli w niej udział m.in. sekretarz stanu Jacek Bogucki, główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz, prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski oraz organizator przedsięwzięcia prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Bronisław Wesołowski.
Powstała inicjatywa Rady Promocji Żywności Prozdrowotnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, o stworzeniu alternatywnego rozwiązań w żywieniu młodzieży, w tym między innymi opracowania drożdżówki, która spełniałaby kryteria o korzystnych cechach zdrowotnych - poprzez obniżenie zawartości cukru i zachowania cech smakowych – poprzez wykorzystanie składników prozdrowotnych oraz ułatwienia produkcji z wykorzystaniem stosownych koncentratów odpowiedniej mąki i wsadu owocowego.
Uzyskano innowacyjny produkt. Badania sensoryczne i degustacje wśród dzieci potwierdziły trafność doboru surowców i doskonały smak, akceptowany przez dzieci, a badania wartości odżywczej i cech nowego produktu wskazują, że jest to produkt, który bez wątpienia zaliczyć można do grupy produktów prozdrowotnych (funkcjonalnych), nowej klasy produktów dynamicznie rozwijających się na rynku żywnościowym na świecie.
Akceptacja pomysłu prozdrowotnej drożdżówki i deklaracja wsparcia ze strony obecnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zainspirowała inicjatorów do nadania jej znaku towarowego pochodnego od nazwiska ministra - RADZIWIŁŁÓWKA.
Pierwsze dostawy drożdżówki RADZIWIŁŁÓWKA dotrą niebawem do szkolnych sklepików. Znak RADZIWIŁŁÓWKA podlega ochronie prawnej, a właścicielem znaku jest Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Zgodę na używanie znaku RADZIWIŁŁÓWKA uzyskają piekarnie, które zobowiążą się do przestrzegania receptury i instrukcji technologicznej dla procesu produkcyjnego.

informacja prasowa: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/RADZIWILLOWKA-nowy-i-zdrowy-smakolyk-dla-dzieci-szkolnych

Spotkanie z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania świątecznego z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego
Sekretarz stanu Jacek Bogucki uczestniczył w zorganizowanym przez Agencję Rynku Rolnego spotkaniu świątecznym z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego, organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz inspekcji nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Otwierając spotkanie sekretarz stanu Jacek Bogucki przedstawił pokrótce najważniejsze dokonania polskiego sektora rolno-spożywczego w 2016 roku. Zaznaczył, że był to czas intensywnych prac nad rozwojem międzynarodowej współpracy gospodarczej i poprawą warunków wymiany handlowej, które zaowocowały m.in. uzyskaniem dostępu do 27 zagranicznych rynków rolnych dla polskich artykułów rolno-spożywczych. 
Minister podkreślił także, że produkty rolno-spożywcze to jedna z polskich „specjalności” eksportowych oraz że dywersyfikacja rynków zbytu pozwoliła na uzyskanie bardzo korzystnych wyników wymiany handlowej.
Podkreślił również istotną rolę polskich służb sektora rolno-spożywczego, w tym udział Agencji Rynku Rolnego w pracach na arenie międzynarodowej.
Podczas spotkania przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego zaprezentowali informacje nt. polskiego sektora rolnego, planów współpracy zagranicznej na 2017 rok oraz zadań Agencji Rynku Rolnego w zakresie odnawialnych źródeł energii. 

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-przedstawicielami-Korpusu-Dyplomatycznego

Gala konkursu „Agroprzedsiębiorca 2016”

Źródło: Dział Marketingu
H.R.S.PiB "Trans-Rol" J.Andrzej Remisiewicz
 
Po raz 26 odbyła się w minionym tygodniu w Warszawie Gala konkursu „Agroprzedsiębiorca 2016”. Laureaci rekomendowani przez kapitułę, to najlepsi rolnicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele sektora pracującego na rzecz rolnictwa i agrobiznesu. Wydarzenie objął patronatem honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski.
Tytuł Laureata konkursu redakcji Agro „Ludzie AgroSukcesu 2016” otrzymali Grażyna i Andrzej Remisiewicz, Właściciele firmy TRANS-ROL z Kruszewa-Wypych k. Sokół. Na ich zaproszenie towarzyszyła im 50 – osobowa grupa rolników, agroprzedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki oraz przedstawicieli władz województwa podlaskiego. Przed główną uroczystością, dzięki staraniom Państwa Remisiewicz, uczestnicy zwiedzili Sejm RP i spotkali się z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jackiem Boguckim.
Tytuł Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2016 otrzymali Stanisław Pietruszyński, prezes Agrocentrum sp. z o.o. w Grajewie oraz Adam Pietruszyński, prezes Grupy Agrocentrum w Łomży.
Obecny na Gali podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski podkreślił, że jeśli tylko rolnik, przedsiębiorca, naukowiec i samorządowiec będą współpracować wówczas sukces jest absolutnie możliwy. Wiceminister zapewnił także, że: „Oczywiście pierwszym ogniwem jest rolnik którego należy wspierać. Rząd jest po to żeby widzieć przeszkody i je z drogi rolnika usuwać”.
Kandydatów do tytułów rekomendują biznesmeni, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji państwowej, świata nauki, organizacje i związki branżowe. Kandydaci muszą posiadać duże doświadczenie w agrobiznesie i mieć wyjątkowe predyspozycje do sprawnego zarządzania reprezentowanym przedsiębiorstwem posiadającym silną pozycję rynkową.

informacja prasowa  https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo_i_srodowisko/rolnictwo_srodowisko/gala-konkursu-agroprzedsiebiorca-2016-.html

Rozmowy polsko-kenijskie

Foto. Sekretarze stanu Andrew Tuimur i Jacek Bogucki w trakcie rozmów polsko-kenijskich
Sekretarz stanu Jacek Bogucki przyjął dziś sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Hodowli i Rybołówstwa Republiki Kenii Andrew Tuimur`a.
Spotkanie było poświęcone przede wszystkim kwestiom współpracy gospodarczej. W tym kontekście sekretarz stanu J. Bogucki  zwrócił się z prośbą o wsparcie w jak najszybszej finalizacji procedur związanych z dostępem polskich produktów rolno-spożywczych do rynku kenijskiego (finalizacja uzgodnień w zakresie dostępu drobiu, produktów mleczarskich i produktów pochodzenia roślinnego).
Ministrowie podkreślali znaczenie rozwoju kontaktów handlowych, umożliwiających bezpośrednią wymianę specjalnościami eksportowymi obu krajów.
Drugim kluczowym tematem spotkania były polskie doświadczenia w zakresie modernizacji rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, które są przedmiotem zainteresowania strony kenijskiej.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-kenijskie

Dobry Rok w Rolnictwie - Sukcesy ARR

Foto. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas konferencji prasowej prezentującej sukcesy ARR w minionym roku
ARR podjęła w tym roku interwencję na wielu rynkach rolnych. Wspierała m.in. producentów wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw, odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła etc. Łącznie wypłaciła ponad 1,2 miliarda zł.
W ramach nadzwyczajnego wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny ARR wypłaciła z budżetu unijnego i krajowego ponad 245 mln zł.W ramach embarga wypłacono kolejne 573,5 mln zł. Wycofano 313,3 tys. ton produktów, w tym 283 tys. ton jabłek.Obecnie jest realizowana kolejna transza embarga.W związku z trwającą od lipca 2015 r. trudną sytuacja na rynku mleka ARR realizuje interwencyjne zakupy OMP.Udzielane są dopłaty do prywatnego przechowywania masła lub odtłuszczonego mleka w proszku.
Tymi danymi podsumowali ostatni rok działalności Agencji Rynku Rolnego na konferencji prasowej #DobryRokwRolnictwie sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Bogucki, oraz prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski.
– Agencja radzi sobie doskonale,zważywszy na sytuację, jaką zastaliśmy w ARR oraz sytuację geopolityczną – powiedział Jacek Bogucki. Działania interwencyjne są przeprowadzane sprawnie dzięki stworzonemu systemowi, umiejętności organizowania kontroli oraz doskonałemu systemowi finansowania wypłat. Agencja jest przygotowana do działań w zakresie promowania polskiej żywności. Od tego roku promujemy ją na rynkach światowych pod hasłem „Polska smakuje” we wszystkich językach świata. Przedsiębiorcy już są przekonani, że warto na targach prezentować się na wspólnym stoisku, aby promocja na odległych rynkach była skuteczna.
Na rynku krajowym są realizowane zadania ze środków funduszy promocji według zmienionych przepisów, tak aby efektywność tych środków była jeszcze większa. Pakiet środków unijnych pozyskany z KE dzięki działaniom ministra Krzysztofa Jurgiela jest przeznaczony dla polskich rolników, których sytuacja jest najtrudniejsza.Środki tepozwolą na przeprofilowanie produkcji gospodarstw tak, aby w jak największym stopniu stabilizować sytuację na rynkach. Te działania wspierające i stabilizujące ma prowadzić właśnie ARR.
Agencja prowadzi działania promocyjne, interwencyjne oraz działania związane z pomocą żywnościową dla najbardziej potrzebujących.Realizowane przez ARR programy dla szkół („Mleko w szkole” i „Warzywa i owoce w szkole”) są wspieraneprzez działania edukacyjne związane z kształtowaniem dobrych nawyków żywieniowych – stwierdził w swoim wystąpieniu prezes ARR Łukasz Hołubowski. Zrealizowano w ARR z sukcesem przyjęcie ponad 120 tys. wnioskówowsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, przetworzyliśmy je i wypłaciliśmy 309 tys. przelewów. To działanie wykonaliśmy przed zakończeniem wszystkich terminów. Podobnie w kolejne transze związane z embargiem wypłacamy nie po zakończeniu programu, ale już w trakcie jego realizacji. Na 12 tys. wniosków, aż 2,5 tys. przyjęliśmy drogą elektroniczną, co było dużym ułatwieniem dla obu stron, bo wszystkich beneficjentów obsłużyliśmy w ciągu trzech godzin.
Wszystkie działania ARR służą wsparciu producentów mleka – nawet program „Mleko w szkole”, a z funduszy programu Pomoc Żywnościowa są kupowane sery i przetwory mleczne dla najbardziej potrzebujących. Te wszystkie działania są sfinansowane za prawie 1,5 mld złotych. W efekcie mamy powolne wyjście z kryzysu na rynku mleka.
Realizowane są wszystkie programy dopłat do materiału siewnego, prywatnego przechowywania masła, OMP i wieprzowiny. Na rynku polskim ARR chce wzmocnić znaczenie polskich produktów, tak aby konsument zwrócił uwagę przy zakupie, czy jest to produkt polski, czy wyprodukowany w innym kraju. Jest szansa na wykorzystanie odrodzenia się patriotyzmu konsumenckiego.
ARR udaje się na targach zagranicznych zgromadzić w jednym miejscu cały sektor przetwórców i producentów – np. mięsnych. Obecnie rynek mleczny chce się pokazywać jako silny partner w podobny sposób. Organizujemy w ARR szkolenia dla eksporterów na rynki trzecie, a także spotkania B2B i przygotujemy misje gospodarcze, na którezapraszamy partnerów i importerów. Otworzyliśmy dla beneficjentów „Strefę inspiracji”, w której eksperci udzielają wskazówek i porad w zakresie komunikacji i promocji.
– Szeroki zakres działania ARR jest dostosowany do aktualnych potrzeb rynku rolnego, rynku wina, OZE i innych– powiedział prezes Hołubowski. Mimo to w znaczący sposób, dzięki informatyzacji składania wniosków, udało się w tym roku ograniczyć liczbę biur, kierowników oraz samodzielnych stanowisk w agencji. Stworzone zostały odpowiednie zespoły, które szybko potrafią się wdrażać w mechanizmyinterwencyjne, a liczba procedur została zmniejszona ponad trzykrotnie. Wszystkie te działania zostały już zaudytowane i mają odpowiednie certyfikaty. W przyszłym roku jeszcze większa liczba mechanizmów ma być obsługiwana w formie elektronicznej, co znacznie ułatwi beneficjentom kontaktz ARR.
Wiceminister Jacek Bogucki powiedział, że MRiRW stara się w KE o uruchomienie nowych mechanizmów, które pozwolą na zwiększenie pomocy dla producentów owoców i warzyw. Trwają także starania o wsparcie producentów trzody chlewnej.Te sektory ucierpiały najbardziej z powodu rosyjskiego embarga. Chcemy wspierać tych, którzy chcą zmienić profil produkcji i odejść od sektorów, które są wrażliwe na embargo. Chcemy wspierać przejście do sektorów, które mogą przynosić lepsze dochody – nawet w dalszej perspektywie, np. w produkcji wołowiny. Na te działania będą przekierowane środki zarówno krajowe, jaki i unijne.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/DobryRokWRolnictwie-SukcesyARR