ASF – posiedzenie Grupy Zadaniowej

Posiedzenie Grupy Zadaniowej
Dziś odbyło się 33. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.
Obrady prowadziła przewodnicząca grupy zadaniowej ds. ASF, podsekretarz stanu Ewa Lech.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu Jacek Bogucki, podsekretarz stanu Rafał Romanowski oraz Główny Lekarz Weterynarii i Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Przedstawiona została aktualna sytuacja epizootyczna w Polsce i w krajach sąsiadujących, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, w Czechach i w Rumunii.
Omówione zostały propozycje zagadnień na kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.
Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na konieczność kontynuowania akcji informacyjnych wśród rolników na terenach objętych ograniczeniami. Agencja Rynku Rolnego wysłała do rolników w 58 gminach znajdujących się na terenach z ograniczeniami 15 tysięcy imiennych ulotek o zasadach bioasekuracji. Do rolników trafią też specjalnie przygotowane broszury dotyczące ASF.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-posiedzenie-Grupy-Zadaniowej2

Strategia Promocji Żywności

Uczestnicy spotkania

 Minister Krzysztof Jurgiel oraz wiceminister Jacek Bogucki podczas spotkania
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje Strategię Promocji Żywności. Dokument ten dotyczyć będzie integracji i koordynacji działań w zakresie promocji żywności podejmowanych bezpośrednio przez resort, jak i jednostki podległe. Określać on będzie także zasady współpracy w tym zakresie z innymi resortami.
Projekt został rozesłany do ponad 100 organizacji branżowych  sektora rolno – spożywczego z prośbą o zgłaszanie uwag. Uwagi przekazało 10 organizacji. Ich przedstawiciele spotkali się dziś w ministerstwie z ministrem Krzysztofem Jurgielem.  Omawiano nadesłane uwagi oraz dyskutowano na temat  założeń przygotowywanego dokumentu. Większość z uwag została  uwzględniona i będzie wykorzystana przy opracowywaniu ostatecznej wersji Strategii.
Główne cele Strategii Promocji Żywności to  intensyfikacja promocji polskiej żywności w kraju i zagranicą, aktywne uczestnictwo polskich producentów w programach promocji UE, zwiększenie udziału polskiej żywności w systemach jakości, a w konsekwencji  wzrost eksportu żywności do krajów trzecich, z uwzględnieniem krajów pozaeuropejskich.  

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Strategia-Promocji-Zywnosci

Jak zmienić system ubezpieczeń rolnych?

Fot. Wystąpienie ministra Krzysztofa Jurgiela podczas spotkania nt. ubezpieczeń rolnych
Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich to temat dzisiejszego spotkania ministra Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami rolników.
Spotkanie zostało zorganizowane w  celu wypracowania rozwiązań umożliwiający poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń rolnych w kierunku zapewniającym stabilność produkcji rolniczej.
- Na całym świecie systemy ubezpieczeń rolnych są doskonalone. Z dzisiejszej dyskusji wynika, że zmiany są potrzebne także w naszym systemie. Szukamy sposobów jego upowszechnienia – powiedział Minister Krzysztof Jurgiel  podsumowując spotkanie.
Przedstawiciele izb i organizacji rolniczych przedstawili dwie propozycje rozwiązań. Minister Jurgiel poinformował, że resort także pracuje nad modyfikacją dotychczasowych rozwiązań.
- Będziemy prowadzić konsultacje w celu wypracowania   satysfakcjonujących  zmian. Chcemy doprowadzić do dalszego wzrostu liczby ubezpieczonych. Zakładamy, że system stanie się powszechny. W pierwszym półroczu tego roku o ok. 40 proc. zwiększyła się powierzchnia upraw ubezpieczonych. Chcemy, aby było to 70 – 80 proc. powierzchni upraw. Wtedy będzie można powiedzieć , że  system dobrze funkcjonuje – stwierdził szef resortu rolnictwa i dodał, że do ubezpieczeń dopłacamy, aby utrzymać opłacalność produkcji.
- Do 2020 do ubezpieczeń  rolnych dopłacimy 1,8 mld zł. – poinformował minister Jurgiel.
Według informacji zakładów ubezpieczeń, które zawarły z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynika, że zakłady  te ubezpieczyły w pierwszej połowie tego roku  łącznie  1.858.507,05 ha upraw rolnych oraz zawarły 106.824 umów ubezpieczenia upraw rolnych. Zgodnie z wnioskami zakładów ubezpieczeń za pierwsze półrocze przekazano zakładom dotację na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych w wysokości 171.219.120,29 zł.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia br. nowelizacji ustawy, która umożliwiła szerszej grupie producentów rolnych uzyskanie dopłat do składek ubezpieczenia w pełnej wysokości, w pierwszym półroczu br. zawarto więcej o ponad 17 proc. umów ubezpieczenia oraz objęto ochroną ubezpieczeniową większą o 39,2 proc. powierzchnię upraw rolnych, niż w analogicznym okresie 2016 r.
Jak widać wprowadzone zmiany w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wpłynęły na większe zainteresowanie producentów rolnych zawarciem umów ubezpieczenia.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Jak-zmienic-system-ubezpieczen-rolnych

ASF – posiedzenie Grupy Zadaniowej

Kolejne, 32. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń odbyło się 19 lipca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Podczas spotkania została przedstawiona aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie tej choroby. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel, który podkreślił, że od 15 lipca obowiązuje nowy Program bioasekuracji. Zaostrzenie przepisów jest koniecznie dla skuteczniejszego zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących świnie przed przedostaniem się wirus.
Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk poinformował o wystąpieniu kolejnych ognisk i przypadków ASF. W tym roku w Polsce wystąpiło 31 ognisk ASF u świń. Zidentyfikowano  również 250 przypadków ASF u dzików.
Z informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że w okresie czerwiec - lipiec ogniska ASF wystąpiły także w gospodarstwach na terenie Estonii,  Litwy i Łotwy.
W Estonii były to 2 gospodarstwa, a w każdym z nich  było ponad 3 000 świń. Na Litwie wystąpiło 9 ognisk. Ostatnie z nich potwierdzono 12 lipca br. było w nim ponad 23 000 świń. Na Łotwie potwierdzono wystąpienie 2 ognisk. Ostatnie ognisko potwierdzono 14 lipca br. było w nim ponad 6 000 świń.
Natomiast Czechy potwierdziły wystąpienie  51 przypadków ASF u dzików,  w regionie Zlin, około 90 km od granicy z Polską.
Podczas posiedzenia przedstawione zostały także informacje dotyczące procedury wdrażania zaostrzonego Programu bioasekruacji. Uczestnicy spotkania podkreślali także konieczność prowadzenia  dalszych działań informacyjnych dotyczących bioasekuracji.
O potrzebie wzmocnienia ochrony gospodarstw, w których utrzymywane są świnie, położonych na terenach najbardziej zagrożonych wystąpieniem choroby rozmawiają z przedstawicielami rolników i samorządów członkowie Kierownictwa resortu podczas licznych spotkań. Dziś odbyły się spotkania z przedstawicielami powiatu łosickiego oraz władz powiatowych  Białej Podlaskiej.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/ASF-posiedzenie-Grupy-Zadaniowej

Sposób na Sukces

Uroczystość wręczania nagród

Uroczystość wręczania nagród
We wtorek, 4 lipca, odbyła się gala finałowa, która zakończyła uroczyście 11. edycję konkursu „Sposób na Sukces organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
- Konkurs pokazuje pozytywne przykłady poszukiwania nowych możliwości, nowych źródeł dochodów na obszarach wiejskich – podkreślił Sekretarz stanu Jacek Bogucki składając gratulacje laureatom.
- Państwa przykład najlepiej oddaje rzeczywisty obraz polskiej wsi. Pokazuje, że nie tylko środki unijne, ale przede wszystkim własna pomysłowość i zaangażowanie pozwalają zmieniać rzeczywistość – dodał wiceminister.
Celem konkursu „Sposób na Sukces” jest wyróżnianie i promowanie najciekawszych przedsięwzięć gospodarczych, które przyczyniają się do społecznego i regionalnego rozwoju obszarów wiejskich.
Do tegorocznej edycji konkursu były zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2015 roku i w pierwszym półroczu 2016 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.
Rada Programowa przyznała nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Sposob-na-Sukces

Powiedzenie Grupy zdaniowej ds. ASF

Fot. Posiedzenie grupy zadaniowej ds. ASF
Dziś odbyło się 31 posiedzenia Grupy zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkanie prowadził minister Krzysztof Jurgiel.
Omówiona została aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca występowania ASF. W tym roku w Polsce odnotowano wystąpienie 216 przypadków ASF u dzików oraz  26 ognisk ASF u świń. Najwięcej ognisk wystąpiło w województwie lubelskim – 16 oraz podlaskim - 8 i mazowieckim – 2. Wszystkie ogniska wystąpiły w obszarach objętych ograniczeniami lub w obszarach zagrożenia.
Z przeprowadzonych dotychczas analiz wynika, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się choroby jest w dalszym ciągu zbyt duża populacja dzików. Minister Jurgiel polecił bezzwłoczne opracowanie rozwiązań ustawowych, które pozwolą na podjęcie skutecznych działań w tym zakresie.
Na ukończeniu są prace dotyczące rozporządzeń:
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2019,
  • Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rozporządzenia te dotyczą m.in. zasad  stosowania pasz dla trzody chlewnej, zaostrzenia zasad bioasekuracji, jak również rekompensat.

Informacja prasowa:  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Powiedzenie-Grupy-zdaniowej-ds.-ASF

Wizyta w USA

Sekretarz stanu Jacek Bogucki na stoisku MRiRW podczas Summer Fancy Food

Spotkanie z Polsko-Amerykańską Radą Biznesu

Spotkanie z przedstawicielami Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin APHIS
Sekretarz Stanu Jacek Bogucki przebywał w dniach 25-28 czerwca z oficjalną wizytą w USA. Wizyta ta miała na celu udział w targach Summer Fancy Food w Nowym Jorku oraz przeprowadzenie rozmów z partnerami amerykańskimi na temat możliwości intensyfikacji polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa.
Wizyta rozpoczęła się w  Nowym Jorku, gdzie  sekretarz stanu wziął udział w wydarzeniach promocyjnych., związanych z targami rolno-spożywczymi Summer Fancy Food. Na stoiskach MRiRW i KIG/Polska Ekologia swoje produkty wystawiało około 30 przedsiębiorców  z Polski. Na targach licznie reprezentowani byli również importerzy polskiej żywności na rynek USA. Polskie stoisko informacyjno-promocyjne odwiedził m.in. Komisarz ds. Rolnictwa stanu Nowy Jork, z którym sekretarz stanu Jacek Bogucki omówił m.in. możliwości poszerzenia obecności polskich produktów na rynku USA. 
Pobyt w Nowym Jorku był również doskonałą okazją do spotkań z przedstawicielami środowisk biznesowych i polonijnych, w tym polonijnych mediów, podczas których Minister Bogucki zachęcał do nawiązania bliższej współpracy z sektorem rolno-spożywczym w Polsce i do promocji polskiej żywności.
Podczas wizyty w Waszyngtonie w dniach 27-28 czerwca miały miejsce spotkania z administracją USA i przedstawicielami środowiska biznesowego. Rozmowa z wiceministrem rolnictwa  USA dotyczyła przede wszystkim dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku USA, w tym jabłek i gruszek, drobiu, wołowiny, produktów jajecznych i tytoniu. Rozmawiano również o możliwościach intensyfikacji współpracy w dziedzinie rolnictwa w kontekście planów nowej administracji. Kwestie dostępu do rynku omawiano również na spotkaniach z zastępcami szefów Inspekcji Zdrowia Zwierząt i Roślin APHIS i Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności FSIS oraz z Głównym Negocjatorem ds. Rolnictwa USTR. Tematy z zakresu rolnictwa zdominowały spotkanie z kongresmanem Stevem Kingiem.
Wizyta cieszyła się z dużym zainteresowaniem polskich mediów akredytowanych w Waszyngtonie. Głównym tematem pytań dziennikarzy były możliwości poszerzenia obecności polskiej żywności na rynku USA. Podobnie, podczas spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego sekretarz stanu J. Bogucki prezentował zalety polskiej żywności, jej sukcesy eksportowe i informował o zaangażowaniu polskiej administracji w rozmowy dotyczące dostępu polskich produktów do amerykańskiego rynku.
USA to jeden z głównych odbiorców polskiego eksportu rolno-spożywczego wśród krajów pozaunijnych. Wartość eksportu w 2016 r. przekroczyła 415 milionów USD, utrzymuje się dodatnie saldo w obrotach. To rynek cieszący się dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców, w związku z czym USA zostały ujęte jako kraj priorytetowy w planie promocji na 2017 r. 

Informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-w-USA