Spotkanie z branżą mleczarską w sprawie trudnej sytuacji na rynku mleka
Przedstawiciele organizacji branży mleczarskiej oraz spółdzielni mleczarskich, spotkali się 18 marca z ministrem Krzysztofem Jurgielem oraz sekretarzem stanu Jackiem Boguckim Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji na rynku mleka.
Minister Jurgiel omówił wniosek Polski w zakresie potrzeby wdrożenia działań stabilizujących na rynku mleka, który został złożony do Komisji Europejskiej. Wniosek ten był również przedmiotem rozmów ministra Jurgiela z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju wsi UE Philem Hoganem, podczas jego wizyty w Polsce w dniach 10-11 marca br.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki podkreślił, że w sprawie polskich postulatów na forum europejskim po raz pierwszy udaje się nawiązać kontakt z innymi krajami członkowskimi UE.
Minister Jurgiel zaprezentował także konkluzje Prezydencji, przedstawione na ostatniej Radzie Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (z dnia 14 marca 2016 r.). Rada uznała powagę i czas trwania światowego kryzysu na rynkach rolnych i jego wpływ w Europie, w tym w sektorze mleka. Konkluzje dotyczą różnorodnych form wsparcia dla sektora mleczarskiego, w tym zwiększenia kwoty pomocy de minimis do 30.000 EUR, zintensyfikowania starań w zakresie uregulowania wymiany handlowej między UE a Rosją, w celu ułatwienia wznowienia wymiany handlowej produktami objętymi zakazem SPS a także kontynuacji inicjatyw dyplomatycznych w celu ustalenia nowych rynków dla eksportu produktów rolnych  z UE.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele sektora mleczarskiego sugerowali, aby dodatkowe kwoty (bądź w ramach pomocy de minimis bądź środków krajowych) mogły być przeznaczane na dopłaty do materiału siewnego kukurydzy, traw i roślin motylkowych.
Istotną kwestią dla branży mleczarskiej jest także wsparcie eksportu polskich produktów mleczarskich, poprzez kredyty eksportowe lub dopłaty do eksportu. Uczestnicy spotkania podnieśli także kwestię spadku spożycia mleka i jego produktów w Polsce oraz zwiększający się import tych produktów z innych krajów. Aby zahamować tego typu sytuację zaproponowano przeprowadzenie szerokich działań promocyjnych polskich artykułów mleczarskich na rynku wewnętrznym.
Na koniec dyskusji na temat sytuacji na rynku mleka i rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską minister Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że przy każdym kolejnym  wniosku do KE będzie chciał wykorzystywać głos branży. Na zakończenie spotkania podkreślił, że priorytetowymi działaniami będą: zażegnanie kryzysu na rynkach rolnych (głównie mleka i wieprzowiny), wprowadzenie ustawy o nieuczciwej konkurencji, a także otwieranie rynków krajów trzecich dla polskich artykułów rolno-spożywczych.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-z-branza-mleczarska-w-sprawie-trudnej-sytuacji-na-rynku-mleka