XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji21 grudnia 2016 roku odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Wysokomazowieckiego V kadencji.
Porządek sesji obejmował: sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał i działalności zarządu pomiędzy sesjami, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji pomiędzy sesjami, informację o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za 2015 rok, informację o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem za 2016 rok, sprawozdanie Starosty Wysokomazowieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2016. Ponadto rozpatrzono projekty uchwał i przyjęto uchwały w sprawie: a) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki, b) wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, c) wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, d) wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej, e) wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym w 2017 roku, f) przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego do roku 2015 z perspektywą 2016-2019 za lata 2014-2015, g) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020-2024”, h) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025, i) powołania Powiatowej Komisji w Wysokiem Mazowieckiem do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, j) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2017 rok, k) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, l) zatwierdzenia planu pracy rady na rok 2017, m) uchwalenia budżetu powiatu na 2017 rok, n) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2020, o) zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, p) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na opracowanie dokumentacji, r) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, s) udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatów Województwa Podlaskiego na przygotowanie projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.
Po zakończeniu obrad sesji odbyło się tradycyjne jak co roku spotkanie opłatkowe władz
i pracowników Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem. Swoją obecnością zaszczycili: Jacek Bogucki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ks. Ryszard Niwiński proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Edward Łapiński proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych i innych jednostek oraz zakładów pracy funkcjonujących na terenie powiatu oraz radni powiatu. Niestety wśród zaproszonych gości zabrakło Pana Stanisława Bielskiego Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, który zmarł 19 grudnia br. Wszyscy zebrani uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.
Starosta Bogdan Zieliński korzystając z okazji, iż na spotkanie opłatkowe przybył Pan Dariusz Sapiński Prezes SM. Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, który nie mógł uczestniczyć
w Jubileuszu 150 - lecia Powiatu Wysokomazowieckiego w dniu 4 września 2016 roku, wręczył prezesowi nagrodę Powiatu Wysokomazowieckiego jaką jest Waćpan Wysokomazowiecki za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji powiatu w skali powiatu, województwa i kraju.
Uroczystość przebiegająca w ciepłej i serdecznej atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, była okazją nie tylko do wspólnego przełamania się opłatkiem, ale również podziękowania za zaangażowanie i pracę.

informacja prasowa  http://www.wysokomazowiecki.pl/aktualnosci/xx-sesja-rady-powiatu-wysokomaoziweckiego-v-kadencji.html