100 dni RząduMinister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wraz z sekretarzami stanu: Zbigniewem Babalskim i Jackiem Boguckim oraz podsekretarzami stanu Ryszardem Zarudzkim i Rafałem Romanowskim przedstawili działania resortu rolnictwa w okresie 100 dni od expose premier Beaty Szydło.
- Obejmując urząd dokonaliśmy oceny poprzedniej ekipy PO-PSL. Ten audyt przedstawi premier Beata Szydło w przyszłym tygodniu – poinformował minister Jurgiel dodając, że uwzględniając stan zastany i szerokie konsultacje społeczne przygotowany został Program działań MRiRW na najbliższe cztery lata.
- Realizując nasze przedwyborcze zobowiązania zawiesiliśmy wejście w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która była przygotowana przez poprzedników – poinformował minister.
Do sejmu został skierowany projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmierza on do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Obowiązujące obecnie w tej materii przepisy prawne w niewystarczający sposób przeciwdziałają spekulacyjnemu nabywaniu nieruchomości rolnych.
- Najważniejszą zmianą jest to, że nabywcą ziemi rolnej może być tylko rolnik indywidualny – podkreślił szef resortu rolnictwa zwracając jednocześnie uwagę na to, że proponowane przepisy są mniej restrykcyjne niż obowiązujące w wielu innych państwach unijnych. Sprzedaż ziemi rolnej po nabyciu jej od państwa, np. we Francji dopuszczalna jest dopiero po 15 latach, a w Polsce proponuje się 10 lat.
Kolejną kwestią przedstawioną przez ministra była sprawa rozwoju obszarów wiejskich.
- Pakt dla obszarów wiejskich jest jednym z elementów strategii rozwoju opracowanej przez wicepremiera Morawieckiego – powiedział minister Jurgiel dodając, że – jest to jeden z filarów dalszego rozwoju kraju.
Pakt podzielony jest na dwa etapy – do roku 2018 i do roku 2020. W efekcie jego realizacji powinno nastąpić zbliżenie poziomów życia na wsi i w mieście.
Minister Jurgiel  przedstawił także rozwiązania w zakresie ubezpieczeń w rolnictwie.
- Zaproponowane zmiany mają charakter tymczasowy, a docelowym modelem powinien być system samorządowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych – podkreślił minister Jurgiel.
Nawiązując do sytuacji zastanej w resorcie po objęciu urzędu, minister podkreślił, że w ARiMR nie był przygotowany system informatyczny do obsługi płatności bezpośrednich, ani nie były zabezpieczone środki na wypłaty.
- Dzięki energicznym działaniom nowego prezesa Obajtka i mobilizacji pracowników agencji rolnicy otrzymają należne im pieniądze w ustawowym terminie, a dodatkowo zostaną wspomożeni sześciomiesięcznym kredytem obrotowym, którego koszty oprocentowania poniesie ARiMR – powiedział szef resortu rolnictwa.
Według stanu na dzień 25 lutego 2016 r. 60 procent rolników (800 tysięcy) otrzymało już płatności bezpośrednie na łączną kwotę ponad 6 mld złotych.
Planowane jest, że w marcu 2016 wypłacone zostanie ok. 3,5 mld zł dla ok 300 tys. rolników, a w  okresie kwiecień-czerwiec 2016 – ponad 3,9 mld zł  dla pozostałych ok. 160 tys. rolników.
Minister Jurgiel poinformował, że w resorcie przygotowany został projekt konsolidacji inspekcji, który zakłada zintegrowane podejście „od pola do stołu”.
- Stanowi on bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w sferze instytucjonalnej – podkreślił minister.
W myśl opracowanej koncepcji planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) jako części administracji niezespolonej.
- Chcemy też ułatwić sprzedaż żywności przez rolników i w tym celu przygotowujemy projekt ustawy o sprzedaży detalicznej – powiedział minister.
Kolejne działania realizowane w MRiRW, o których przebiegu poinformował minister Krzysztof Jurgiel dotyczyły przeniesienia do ministerstwa nadzoru nad ośrodkami doradztwa rolniczego, zwiększenia finansowania tego sektora gospodarki, programu 500+ na obszarach wiejskich oraz zaawansowania prac legislacyjnych nad kolejnymi projektami ustaw i rozporządzeń.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/100-dni-Rzadu