Spotkanie nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych


Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania
Dziś odbyło się spotkanie sekretarza stanu Jacka Boguckiego z przedstawicielami organizacji rolników, przetwórców i handlu, którego celem była wymiana poglądów nt. aktualnych warunków współpracy w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo w tym zakresie. W spotkaniu wzięła udział również wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bernadeta Kasztelan-Świetlik.
Wiceminister Jacek Bogucki przedstawił, zgłaszane przez producentów rolnych i przetwórców, problemy występujące w relacjach z handlem, jednocześnie podkreślając, że zbiegły się one w czasie z aktualną, trudną sytuacją w rolnictwie. Zwrócił również uwagę na fakt, iż nieprawidłowo funkcjonujący łańcuch dostaw żywności jest problemem w całej Unii Europejskiej. Wiele państw już wprowadziło rozwiązania eliminujące nieprawidłowości. Polska jest jednym z niewielu krajów, na co zwracała uwagę Komisja Europejska, który takich szczególnych rozwiązań jeszcze nie wprowadził.
Po zaprezentowaniu doświadczeń niektórych państw, które wdrożyły już rozwiązania zarówno legislacyjne, jak i o charakterze dobrowolnych kodeksów, a także działań podejmowanych przez Ministerstwo w zakresie opracowania stosownego projektu ustawy oraz innych zmian wprowadzanych w przepisach dot. znakowania towarów oraz funduszu promocji odbyła się dyskusja.
Przedstawiciele organizacji rolników i przetwórców wskazywali przede wszystkim na potrzebę rozwiązań o charakterze legislacyjnym, natomiast organizacje handlowe jako lepsze rozwiązanie proponowały wprowadzenie dobrowolnego kodeksu dobrych praktyk handlowych w połączeniu z już istniejącą ustawą o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych.
Do propozycji organizacji handlowych odniosła się m.in. prezes UOKiK, która wskazała na niedoskonałości istniejących rozwiązań i możliwości włączenia się UOKiK  w działania zwalczające nieuczciwe praktyki w oparciu o nową ustawę.
Zdecydowana większość uczestników spotkania opowiedziała się za wdrożeniem rozwiązań prawnych regulujących relacje w łańcuchu dostaw towarów rolno-spożywczych. Wiceminister Jacek Bogucki podsumowując spotkanie przedstawił następujące wnioski:
- istnieje potrzeba realizacji inicjatywy ustawodawczej dotyczącej objęcia regulacją wszystkich uczestników łańcucha dostaw, tj. producentów, przetwórców i handlu,
- należy równolegle prowadzić prace nad opracowaniem Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowych,
- powinien podjąć pracę zespół roboczy ds. zwalczania nieuczciwych praktyk, złożony z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-nt.-aktualnych-warunkow-wspolpracy-w-lancuchu-dostaw-towarow-rolno-spozywczych