Spotkania z rolnikami


W debacie nt. rolnictwa w województwie podlaskim uczestniczył minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przebywał dziś w województwie podlaskim, gdzie podczas spotkań z rolnikami rozmawiał o najważniejszych sprawach dla tego sektora polskiej gospodarki.
Miejscem pierwszego spotkania był Park Naukowo–Technologiczny Polska–Wschód w Suwałkach. Kolejne rozmowy odbywały się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, gdzie zorganizowano „Debatę na temat rolnictwa w województwie podlaskim”. W debacie uczestniczył także sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Podczas obu spotkań minister Jurgiel przedstawiał informacje o bieżących pracach ministerstwa.
Omówił główne cele uchwalonej już przez Sejm ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
- Głównym celem  ustawy jest wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej w Polsce – podkreślił minister Jurgiel i dodał, że obowiązujące dotychczas przepisy regulujące zasady nabywania nieruchomości rolnych ochrony takiej nie zapewniały. Zaznaczył, że uchwalona 14 kwietnia br. ustawa spełnia postulaty zgłaszane przez rolników i organizacje rolnicze, a jej rozwiązania są zbliżone do tych, jakie obowiązują w innych krajach Unii Europejskiej, a tym samym przybliżają nas do europejskich standardów obowiązujących w tym zakresie.
Minister zauważył, że w zakresie dziedziczenia nieruchomości rolnych przedstawiono wiele nieprawdziwych informacji. Sugerowano np., że  rolnik, sporządzając testament nie będzie pewny czy jego ziemia trafi w ręce spadkobiercy.
Podczas debaty w Białymstoku omówił m.in. sytuację na rynku mleka i wieprzowiny. Minister zwrócił uwagę na zbyt wolne jego zdaniem podejmowanie decyzji przez Komisję Europejską. W tym kontekście poinformował o polskim stanowisku  jakie przedstawił w Luksemburgu w stosunku do 17 punktów określonych przez Komisje Europejską. W odniesieniu do propozycji dobrowolnego ograniczania produkcji mleka, minister podkreślił, ze ten instrument powinien być finansowany z budżetu unijnego a nie krajowego, jak to sugerowała KE. Strona polska poparła propozycję natychmiastowego zwiększenia budżetu na działania promocyjne w sektorze mleka i wieprzowiny w roku 2016. Podobnie, strona polska poparła rozważenie przez KE mechanizmów eksportowych zwracając jednocześnie uwagę na konieczność uruchomienia możliwości stosowania refundacji wywozowych, zwłaszcza w sektorze wieprzowiny i mleka.
Szef resortu przedstawił ponadto stan prac prowadzonych w celu poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce.
- Planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Koncepcja od pola do stołu stanowi bazę wyjściową do przeprowadzenia reform w sferze instytucjonalnej – podkreśli minister.
Krzysztof Jurgiel  poinformował również, że  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad zmianą podejścia do rozwoju obszarów wiejskich. Chodzi o "Pakt dla wsi", czyli program, za który będzie odpowiedzialny cały rząd, a nie tylko resort rolnictwa
- Dokument ten stawia na zrównoważony i trwały rozwój obszarów wiejskich, który powinien pozwolić na wyrównanie poziomów życia mieszkańców wsi i miasta. Opracowanie tego dokumentu realizowane jest we współpracy z ministrem rozwoju oraz innymi resortami, tak aby można było efektywnie wykorzystać środki nie tylko PROW 20014 – 2020, ale także z polityki spójności - tłumaczył minister.
Minister zapewnił również, że biorąc pod uwagę brak przygotowania systemu wypłat przez poprzednie kierownictwo ARiMR, realizacja płatności bezpośrednich za 2015 rok przebiega sprawnie.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkania-z-rolnikami4