Wizyta w RPASekretarz stanu Jacek Bogucki w dniach 17-20 czerwca br. złożył wizytę w RPA. Głównym jej celem było przeprowadzenie rozmów z kierownictwem resortów odpowiedzialnych za rolnictwo oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności na temat dostępu produktów rolno-spożywczych na rynek południowoafrykański, a także możliwości intensyfikacji wymiany handlowej. RPA została zaliczona do grupy 13 priorytetowych krajów w planie promocji artykułów rolno-spożywczych w 2016 r.
Podczas wizyty sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się z ministrem rozwoju obszarów wiejskich i reformy rolnej Gugile Nkwinti oraz z ministrem rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Senzeni Zokwana. Ministrowie południowoafrykańscy, podkreślając uznanie dla osiągnięć transformacji, jaka dokonała się w polskim sektorze rolnym w ostatnich latach, wyrazili zainteresowanie wymianą doświadczeń w tym zakresie.
Przeprowadzone rozmowy dotyczyły szerszego planu współpracy w dziedzinie rolnictwa obu krajów, a także możliwości intensyfikacji wymiany handlowej. Strony zgodziły się, że istnieją perspektywy rozwoju dalszej współpracy w zakresie handlu artykułami rolno-spożywczymi, a także w obszarze B+R, wymiany ekspertów oraz studentów. Ponadto strona RPA wyraziła zainteresowanie zakupem nawozów, pasz oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Strona polska wyraziła zainteresowanie eksportem owoców, w związku z komplementarnością gospodarek obu krajów w tym zakresie.
Polski sekretarz stanu zaprosił obu ministrów do złożenia wizyty w Polsce podkreślając, że z uwagi na obecną współpracę, najlepszą okazją do tego mogłyby być targi Polagra Food we wrześniu 2016 r. i targi AGROTECH w marcu 2017 r.
Podczas wizyty odbyły się również techniczne rozmowy zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Jażdżewskiego, z kierownictwem służb weterynaryjnych RPA.
W ich wyniku, strony ustaliły warunki eksportu polskiego mięsa drobiowego na rynek RPA. Omówiono również polskie propozycje rozwiązań wstępnie zaproponowanych przez RPA warunków weterynaryjnych w produkcji mięsa wieprzowego, które są  niezbędnym elementem procedur ukierunkowanych na wznowienie eksportu polskiego tego mięsa na rynek RPA.
W ramach spotkań z przedstawicielami administracji południowoafrykańskiej Jacek Bogucki  przeprowadził również rozmowę z minister rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Lindiwe Zulu. Strona południowoafrykańska wyraziła gotowość zacieśniania relacji w zakresie wsparcia i rozwoju małych przedsiębiorstw w sektorze rolnictwa i przetwórstwa, podkreślając osiągnięcia Polski w tym zakresie. Ponadto wyraziła zainteresowanie realizacją wizyty studyjnej i uczestnictwem w polskich targach m.in. w branży rolno-spożywczej, a także podpisaniem umowy dotyczącej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi.
Podczas wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami delegatury UE w RPA oraz przedstawicielem UNIDO, podczas którego przedyskutowano wybrane aspekty współpracy gospodarczej między UE a RPA oraz możliwości włączenia się Polski w proces modernizacji gospodarczej RPA.
Delegacja odwiedziła również wybrane gospodarstwa rolne, gdzie zapoznała się z praktycznymi aspektami wdrażanej w RPA reformy rolnej. 
Wizyta została zorganizowana w terminie targów Africa’s Big Seven, na których Agencja Rynku Rolnego zorganizowała polskie stoisko promujące naszą żywność. Wśród firm prezentujących produkty znaleźli się producenci napojów, żywności ekologicznej, produktów śniadaniowych, miodów i mleka dla dzieci. Podczas licznych rozmów z przedstawicielami środowiska biznesowego – izb branżowych, importerów i dystrybutorów – sekretarz stanu Jacek Bogucki podkreślał, że Polska jest jednym z ważniejszych producentów rolnych w UE, a zarazem, dzięki wysokiej jakości produktów, oferowanych po konkurencyjnych cenach, Polska stała się znaczącym eksporterem żywności na rynki całego świata. Z uwagi na potencjał rynku południowoafrykańskiego i przyjazne kontakty, liczymy na dalszy wzrost zainteresowania polskimi produktami wśród tamtejszych konsumentów. Sekretarz stanu wziął również udział w seminarium nt. współpracy polsko-południowoafrykańskiej, podczas którego zaprezentował potencjał sektora rolno-spożywczego i jego przewagi konkurencyjne na rynkach zagranicznych.
Wizyta polskiej delegacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem największych mediów południowoafrykańskich.
RPA jest największą gospodarką i najważniejszym partnerem ekonomicznym Polski w Afryce. Wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych osiągnęła w 2015 r. poziom ponad 47 mln EUR i plasując RPA na 5 miejscu w Afryce.

informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Wizyta-w-RPA