Dalsze prace Międzyresortowego Zespołu ds. ASF


IV posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, które odbywało się dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadził sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Podczas spotkania  główny lekarz weterynarii Włodzimierz Skorupski omówił  aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF. Ostatnie ognisko było stwierdzone 9 września w gospodarstwie utrzymującym 63 świnie w powiecie łosickim. Było to 20 ognisko od stwierdzania pierwszego przypadku ASF u świń w Polsce.
Członkowie Zespołu przedstawiali informacje o realizacji działań zmierzających do ograniczenia szerzenia się ASF podejmowane przez poszczególne resorty. Podsekretarz stanu w Ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Ewa Lech przedstawiła działania legislacyjne   w tym zakresie, które prowadzone są w resorcie rolnictwa. Podsekretarz stanu  w ministerstwie środowiska  Andrzej Konieczny  poinformował o zintensyfikowaniu odstrzału sanitarnego dzików. Został on obecnie zrealizowany  w  64%.  Celem tego odstrzału jest zmniejszenie gęstości populacji dzika w pasie 50 km. od wschodniej granicy Polski, do poziomu 0,5 osobnika na km2. Całkowita liczba dzików planowanych do odstrzału sanitarnego  wynosi 7468 dzików w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Służby nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także pozostające pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Zdrowia przeprowadziły od 13 sierpnia, na terenach objętych ograniczeniami i w strefach ochronnych,   ponad 2000 kontroli targowisk, środków transportu i zakładów gastronomicznych pod kątem przestrzegania stosownych przepisów.
Ponadto, zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jażdżewski poinformował, że
13 bm., podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Zdrowia Zwierząt, Bezpieczeństwa Żywności i Pasz w Brukseli, przegłosowano zmianę, która polega na wyłączeniu jednej z gmin w województwie podlaskim z obszaru objętego ograniczeniami i przeniesieniu jej do obszaru ochronnego co powoduje złagodzenie wymogów przemieszczania świń z tej gminy. Decyzja ta wejdzie w życie po opublikowaniu w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Dalsze-prace-Miedzyresortowego-Zespolu-ds.-ASF