Rozmowy polsko-litewskie2 lutego 2017 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wiejskich odbyło się spotkanie sekretarza stanu Jacka Boguckiego z wiceministrem rolnictwa Litwy Rolandasem Taraškevičiusem. Rozmowy dotyczyły perspektyw współpracy polsko-litewskiej na forum UE oraz najistotniejszych problemów sektora rolnego obu krajów.
W odniesieniu do przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku Polska i Litwa zaprezentowały zgodne stanowisko co do konieczności utrzymania wspólnotowego charakteru WPR, wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec renacjonalizacji tej polityki, zwłaszcza w wymiarze finansowym. Oba kraje podkreśliły zasadność utrzymania dotychczasowych dwóch filarów WPR, z silnym II filarem, który umożliwi niwelowanie różnic w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w rozszerzonej UE. Podkreślono potrzebę wyrównania poziomu płatności bezpośrednich celem zapewnienia równego traktowania rolników i równych warunków konkurencji na jednolitym rynku UE. Jednocześnie, mając na uwadze konieczność wzmocnienia pozycji producentów w łańcuchu żywnościowym, ministrowie wskazali na potrzebę stworzenia skutecznych uregulowań dla nieuczciwych praktyk handlowych na poziomie UE.
W dalszej kolejności omówiono bieżącą sytuację na głównych rynkach rolnych: mleka, mięsa, zbóż i cukru, wskazując na znaczenie skutecznej siatki bezpieczeństwa oraz możliwe konsekwencje dla sektora rolnego, płynące z negocjowanych przez Komisję Europejską, w imieniu państw członkowskich, umów o wolnym handlu z państwami lub blokami państw, będącymi poważnymi, światowymi producentami i eksporterami produktów rolnych. Podkreślono negatywny wpływ chorób: grypy ptaków u drobiu i ASF u świń, na sytuację dochodową producentów.
Szczegółowo omówiono sytuację epizootyczną w Polsce i na Litwie w odniesieniu do wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, w tym działania podjęte celem zwalczania wirusa oraz rekompensowania strat hodowcom w strefach objętych restrykcjami.
Druga część spotkania była poświęcona tematyce promocji eksportu artykułów rolno-spożywczych oraz ich uwarunkowaniom systemowo-instytucjonalnym w obu krajach. W tej części rozmów wziął udział prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski, który zaprezentował działania i rolę ARR w odniesieniu do promocji artykułów rolno-spożywczych.
Strony zadeklarowały gotowość do jeszcze silniejszego zacieśnienia współpracy w formule bilateralnej oraz wielostronnej i regionalnej, szczególnie z pozostałymi państwami bałtyckimi.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rozmowy-polsko-litewskie