Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Od 26 stycznia w konsultacjach społecznych znajduje się ważny projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ponieważ ostatnio pojawia się czarny pijar wobec tej ustawy a jednocześnie od organizacji rolniczych otrzymujemy niewiele uwag podaję link do projektu. Czytajmy, analizujmy, zgłaszajmy uwagi. 

W projekcie ustawy zaproponowano producentom rolnym, którzy  prowadzą działalność rolniczą przez okres co najmniej trzech lat przed dniem utraty zdolności do obsługi zadłużenia cztery formy pomocy, która ma na celu restrukturyzację zadłużenia.
W projekcie proponuje się:
1)   udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
2)   udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia  podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
3)   udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych,
4)   przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Formy pomocy polegające na udzielaniu dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, udzielanie pożyczek na spłatę zadłużenia  oraz udzielanie gwarancji spłaty zadłużenia będzie warunkowane przedstawieniem przez wnioskodawcę, tj. podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zatwierdzonego przez właściwy na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. W  planie gospodarstwa rolnego  określona będzie niezbędna kwota kredytu lub pożyczki niezbędna do odzyskania płynności finansowej umożliwiająca zapewnienie długotrwałej zdolności gospodarstwa rolnego do konkurowania na rynku rolnym.
W przypadku decyzji podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne o przekazaniu użytków rolnych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa   w zamian za przejęcie zadłużenia gospodarstwa rolnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  dotychczasowy właściciel gospodarstwa rolnego będzie mógł korzystać z prawa pierwszeństwa do:
1)        dzierżawy przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolnych,
2)        do zakupu przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w okresie nie krótszym  niż  po upływie pięciu lat od dnia przejęcia nieruchomości rolnych do przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Z danych z banków współpracujących z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, ze aktualnie problemu ze spłata kredytów bankowych ma 1 690 producentów rolnych na kwotę 158 640 tys. zł

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, jednakże będzie wymagał notyfikacji w zakresie pomocy publicznej.