Strategia promocji żywności MRiRW

Pod takim tytułem odbyła się dziś konferencja prasowa sekretarza stanu Jacka Boguckiego.
- Po blisko dwóch latach pracy przyjęliśmy „Strategię promocji żywności MRiRW” – poinformował sekretarz stanu Jacek Bogucki.
W opracowaniu dokumentu uczestniczyli wszyscy zainteresowani: szeroko rozumiana administracja państwowa, producenci, przetwórcy, eksporterzy.
- Jest to dokument, który będzie żył. Będzie aktualizowany i zmieniany w zależności od zmieniającej się sytuacji – podkreślił wiceminister.
Sekretarz stanu Jacek Bogucki zwrócił uwagę, że przyjęte rozwiązania oparte zostały na bazie dokumentów programowych: Programu działań MRiRW na lata 2015-2019 oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Działania promocyjne prowadzone były i są cały czas, ale analiza ich skuteczności wykazała, że brak im spójności.
- Stwierdziliśmy, że w wielu przypadkach brak było koordynacji działań – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Wiceminister zwrócił uwagę, że celem strategii jest zwiększenie konkurencyjności polskiej żywności na światowych rynkach poprzez wzrost jej rozpoznawalności i pozytywny wizerunek. Aby to osiągnąć niezbędne jest współdziałanie i koordynacja działań promocyjnych. Pomoże to w lepszym wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków unijnych i krajowych. Takie podejście da z pewnością efekt synergii.
W ramach strategii nastąpi wsparcie na 14 kluczowych rynkach. Nie oznacza to, że inne będą pomijane. Ukierunkowanie promocji skupiać się będzie na perspektywicznych rynkach Azji, Afryki i Ameryki.
Realizacja strategii wymaga podjęcia spójnych działań informacyjnych i promocyjnych służących umocnieniu pozycji polskich produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą oraz budowy silnej marki polskich produktów żywnościowych.
Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie polską żywnością oraz mając na względzie zwiększenie rozpoznawalności marki polskiej żywności, istotnym elementem strategii jest spójna i nowoczesna komunikacja marki polskiej żywności. W tym celu strategia określa jednolite ramy komunikacji, w których rekomenduje się stosowanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych dotyczących produktów żywnościowych, spójnego znaku słowno-graficznego Polska smakuje, który jednoznacznie będzie się kojarzył z polskim sektorem rolno-spożywczym. Stosowanie tego znaku odbywać się będzie na zasadach określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednostką koordynującą, sprawującą nadzór nad realizacją strategii jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast głównym ośrodkiem wdrażającym instrumenty polityki promocji w sektorze rolno-spożywczym jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
- Jednak założenia strategii nie będą możliwe do osiągnięcia bez zaangażowania i współdziałania przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym, organizacji branżowych skupiających przedsiębiorców poszczególnych branż, a także placówek zagranicznych ds. gospodarczych, wspierających polskich przedsiębiorców w eksporcie produktów rolno-spożywczych – podkreślił sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Spójna polityka promocji produktów żywnościowych zapewni lepszą koordynację i synergię działań promocyjnych w sektorze rolno-spożywczym, koncentrację wsparcia promocji produktów spożywczych na kluczowych rynkach docelowych, a także maksymalizację efektywności działań. 

Informacja prasowa: https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Strategia-promocji-zywnosci-MRiRW