Ministrowe rolnictwa Państw Europy Środkowo - Wschodniej przeciwni zmniejszeniu budżetu na rolnictwo po 2020 r.Fot. Sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas spotkania GV4+4+3

Ministrowie rolnictwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Węgry, Polska, Czechy , Słowacja oraz Państwa Bałtyckie ( Litwa, Łotwa, Estonia) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec cięć na rolnictwo ( WPR) po 2020 r.
Zaproponowana przez  Komisję Europejską  redukcja budżetu na WPR jest nie do zaakceptowania - tak jednoznacznie wypowiedzieli się ministrowie  rolnictwa podczas  spotkania na Węgrzech poszerzonej Grupy  Wyszehradzkiej, która odbywała się w Babolnie,  12 i 13 bm.
Nie możemy wymagać od rolników by zrobili więcej,  kiedy drastycznie zmniejsza się dla nich finansowanie – tak ministrowie uzasadniali krytyczne stanowisko wobec propozycji KE.
Minister Bogucki w swoim wystąpieniu podkreślił, że realne cięcia budżetu na  WPR są wyższe niż wynika to z efektu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE i nie są do zaakceptowania. Dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich, a zaproponowana przez Komisję Europejską konwergencja zewnętrzna jest dla Polski trudna do przyjęcia. Jednocześnie, istotne zmniejszenie dla wszystkich państw członkowskich  koperty na II filar WPR (o 25%) może oznaczać brak możliwości realizacji ważnych celów WPR w zakresie obszarów wiejskich w tym nowych wyzwań  stawianych przed rolnictwem. 
W  ramach węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, w  dniach 12-13 czerwca 2018 r. odbyło się ostatnie, podsumowujące spotkanie Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formacie poszerzonym o kraje regionu: Bułgarię, Chorwację, Rumunię i Słowenię oraz o kraje bałtyckie:  Estonię, Litwę i Łotwę.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował Pan Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu.
Podczas posiedzenia zostały omówione kwestie dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, inicjatywy BIOEAST, a także sytuacji na wybranych rynkach (m.in. mleko, wieprzowina, cukier), również w kontekście ASF.
Omawiając kwestie dotyczące rynku mleka, wieprzowiny i cukry, wszystkie kraje zgodziły się, że obecnie funkcjonujące mechanizmy rynkowe nie są wystarczające i należy wspólnie zastanowić się nad bardziej skutecznymi rozwiązaniami, by zapobiegać kryzysom na rynkach.
W odniesieniu do wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, Minister Bogucki podkreślił, że należy wzmocnić międzynarodową współpracę i zaangażowanie służb celnych i innych organów kontrolno – policyjnych wszystkich krajów w walce z nielegalnym przewozem żywności przez granice. Wskazał na konieczność  rekompensowania  rolnikom strat poniesionych z tytułu ASF oraz działań prewencyjnych prowadzonych w gospodarstwach.
W podsumowaniu dyskusji nad Inicjatywą BIOEAST dotyczącą dalszego rozwoju współpracy w odniesieniu do programowania kolejnego unijnego programu na badania i innowacje pn. Horyzont Europa, podpisana została Wspólna deklaracja Ministrów Rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Węgry, Polska, Słowacja) Bułgarii, Chorwacji, Słowenii oraz państw bałtyckich (Estonia, Łotwa, Litwa) w sprawie wizji Inicjatywy Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz opartego na wiedzy rolnictwa, akwakultury i leśnictwa w biogospodarce "BIOEAST". 

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Ministrowe-rolnictwa-Panstw-Europy-Srodkowo-Wschodniej-przeciwni-zmniejszeniu-budzetu-na-rolnictwo-po-2020-r.