O pomocy finansowej dla producentów mleka i wieprzowiny


Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wraz z sekretarzem stanu Jackiem Boguckim przedstawili na konferencji prasowej propozycję wsparcia finansowego producentów mleka i wieprzowiny.

Stosowny projekt rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
- Skorzystaliśmy z możliwości rozwiązań unijnych i wyasygnowaliśmy kwotę ponad 28 mln euro na pomoc dla sektorów mleka i wieprzowiny – poinformował minister Jurgiel.
- W projekcie rozporządzenia  zawarliśmy warunki udzielenia tej pomocy – powiedział sekretarz stanu Jacek Bogucki dodając jednocześnie, że – stawka pomocy dla producentów wieprzowiny nie może być większa niż 70 zł/sztukę, a wsparcie udzielone będzie producentowi, który w dniu 30 września 2015 roku posiadał nie więcej niż 2000 świń.
- Przewidujemy wsparcie producentom mleka, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg – dodał sekretarz stanu Jacek Bogucki.

 Wsparcie producentów mleka i producentów świń
21 grudnia 2015 r. do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.
Projekt umożliwi przyznanie producentom mleka i świń wsparcia finansowego przewidzianego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1853 z 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. Na mocy ww. rozporządzenia Polska otrzymała kwotę 28 946 973 euro. Rozwiązania tego rozporządzenia przewidują także możliwość przyznania dodatkowego finansowania ze środków krajowych do maksymalnej wartości równej 100% kwoty przyznanej danemu krajowi ze środków UE. Polska skorzystała z tej możliwości.
Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów wsparcie zostanie wypłacone dla producentów mleka i producentów świń. Łączna pula dostępnych środków została podzielona na powyższe sektory w równych częściach.
Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli:
1) w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, co jest ustalane na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt;
2) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta;
3) w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta, zostało poddanych ubojowi w rzeźni.
Wsparcie będzie udzielone do liczby świń o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń, sprzedanych przez producenta w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r., lecz nie większej niż liczba świń o tym numerze identyfikacyjnym poddanych ubojowi w rzeźni w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. oraz nie większej niż liczba świń posiadanych przez producenta w dniu 30 września 2015 r. i nie większej niż 2000 (wsparcie do produkcji żywca w cyklu zamkniętym). Stawka wsparcia przysługująca do sztuki świni zostanie wyliczona poprzez podzielenie kwoty środków finansowych przypadających na sektor wieprzowiny przez sumę wszystkich świń, do których przysługuje pomoc (ustalonej na podstawie złożonych wniosków).

 Zgodnie z projektem rozporządzenia stawka ta nie może być jednak wyższa niż 70 zł/sztukę. Zgodnie z projektem wymagane będzie dołączenie do wniosku o wsparcie oświadczenia producenta świń o liczbie świń posiadanych w dniu 30 września 2015 r. oraz faktur lub innych dowodów sprzedaży potwierdzających sprzedaż świń w okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r.
Projekt przewiduje, że wsparcie będzie udzielane producentowi mleka jeżeli w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt. Wsparcie będzie udzielone do liczby kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka, jednak nie większej niż 300 000 kg.
Na podstawie wniosków złożonych przez producentów mleka ubiegających się o wsparcie zostanie ustalona liczba kilogramów mleka kwalifikujących się do wsparcia. Następnie kwota środków finansowych przypadająca na sektor mleka zostanie podzielona przez sumę kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc. Na podstawie danych Agencji Rynku Rolnego szacuje się, że stawka pomocy do 1 kilograma mleka wyniesie ok. 1,4 grosza.
W projekcie zaproponowano także uwzględnienie zdarzeń prawnych związanych z przeniesieniem posiadania gospodarstwa producenta oraz przypadków następstw prawnych.
Zgodnie z projektem rozporządzenia wnioski o udzielenie wsparcia będzie można składać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta. Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o wysokości wsparcia przysługującego na kilogram mleka oraz wysokość wsparcia przysługującego na sztukę świni.
Projekt jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
 Bliższych informacji będzie udzielał sekretarz stanu Jacek Bogucki - (22) 623-15-11.

informacja prasowa http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/O-pomocy-finansowej-dla-producentow-mleka-i-wieprzowiny