Komisarz Hogan w Polsce − dyskusja o przyszłości rolnictwa w UE

Od lewej minister Krzysztof Jurgiel komisarz Phil Hogan oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki

Minister Krzysztof Jurgiel oraz sekretarz stanu Jacek Bogucki podczas rozmów z komisarzem Philem Hoganem

Komisarz Phil Hogan podczas konferencji zorganizowanej w Jasionce

11 marca minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w międzynarodowej konferencji poświęconej przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej, zorganizowanej w Jasionce koło Rzeszowa przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Słowackiej Gabriela Matečná oraz minister rolnictwa Czech Marian Jurečka
W wydarzeniu uczestniczyli: komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan, minister rolnictwa Republiki Czeskiej Marian Jurečka , minister rolnictwa i rozwoju wsi Słowacji Gabriela Matečná, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Węgier István Nagy oraz wiceminister rolnictwa Litwy Rolandas Taraškevičius.
Dyskusja w ramach panelu „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako element rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w państwach Grupy Wyszehradzkiej” była prowadzona w kontekście trwających obecnie konsultacji publicznych dotyczących kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dotyczyła założeń i przyszłości tej polityki, w tym wariantów reformy WPR proponowanych przez Komisję Europejską. Obecni na konferencji ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy wskazywali na priorytetowe znaczenie utrzymania w przyszłej WPR dwóch filarów. Podkreślili potrzebę silnych działań prorozwojowych w ramach II filara oraz konieczność realizacji przez WPR jej traktatowych celów i zapewnienia równych warunków konkurencji w Unii Europejskiej poprzez wyrównanie dopłat bezpośrednich. Ponadto kraje Grupy Wyszehradzkiej i Litwa oczekują realnego uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej, jej powiązania z polityką spójności, jak również istotnego wzmocnienia pozycji producenta w łańcuchu dostaw. W kontekście decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, konieczne jest podjęcie starań o zapewnienie odpowiedniego finansowania WPR oraz o stworzenie korzystnych warunków do przyszłej współpracy handlowej z tym istotnym partnerem.
W drugim panelu dyskusyjnym „Przegląd stosowanych i wdrażanych instrumentów zarządzania kryzysowego w celu zapewnienia zrównoważonego i konkurencyjnego rozwoju sektora rolnego w Polsce” brał udział sekretarz stanu w MRiRW Jacek Bogucki. Rozmowa dotyczyła finansowania  ubezpieczeń rolnych. W Polsce zgodnie z decyzją  MRiRW przeznaczamy na ten cel  blisko 1 mld zł. Jest to kwota ponad czterokrotnie większa niż dotychczas, na dopłaty ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych. Dyskutowano również o sposobach upowszechnienia ubezpieczeń rolnych, roli funduszu ubezpieczeń wzajemnych a także zdefiniowaniu instrumentów zarządzania kryzysowego sektora rolniczego w Polsce.
 W ramach programu towarzyszącego konferencji odbyło się robocze spotkanie ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy z komisarzem Philem Hoganem, poświęcone kwestiom przyszłości WPR oraz tematyce obrotu ziemią rolną. Dyskutując o najważniejszych oczekiwaniach w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, ministrowie wskazali na konieczność zbliżania stanowisk w kluczowych aspektach dotyczących celów, kształtu i finansowania tej polityki − tak aby głos naszego regionu był słyszalny i uwzględniany na forum UE. Wśród istotnych problemów podniesiono potrzebę zmniejszania obciążeń administracyjnych, rolę badań i innowacji w rolnictwie oraz konieczność tworzenia warunków dla konkurencyjności europejskiego sektora rolnego w świecie.
W ramach dyskusji o obrocie gruntami rolnymi w Unii Europejskiej ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej i Litwy wyrazili zgodność co do tego, że ziemia jest ograniczonym zasobem i najważniejszym środkiem produkcji żywności. Zgodnie podkreślili, że z tego względu obrót nieruchomościami rolnymi w Unii Europejskiej nie powinien podlegać zwykłym regułom rynkowym, a wyłączną kompetencję w zakresie zasad ochrony ziemi przed spekulacyjnym wykupem powinny mieć poszczególne państwa członkowskie.
Uzgodniono, że dyskusja w tym zakresie będzie kontynuowana w ramach spotkania międzynarodowej grupy roboczej do spraw oceny stanu prawnego obrotu ziemią rolną w krajach członkowskich UE, powołanej z inicjatywy ministra Jurgiela. Pierwsze spotkanie odbędzie się w marcu w Warszawie. Natomiast priorytety WPR po 2020 r. będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnego spotkania Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej w formule  4+3, czyli poszerzonej o Bułgarię, Rumunię i Słowenię, w ramach polskiego przewodnictwa tej Grupie, które zostało zaplanowane na czerwiec br.
Podczas dwustronnego spotkania z komisarzem Hoganem minister Jurgiel omówił bieżące, polskie sprawy z obszaru  rolnictwa i obszarów wiejskich. Podniesiono następujące zagadnienia: tematykę płatności związanych z produkcją, wsparcia dla grup producentów owoców i warzyw, wsparcia w związku z trudną sytuacja na rynku wieprzowiny w Polsce w wyniku ASF, polskich priorytetów w ramach inicjatywy Omnibus, zatwierdzenia zmian PROW 2014-2020 i instrumentów finansowych w ramach PROW oraz tematów badawczych wskazanych przez kraje poszerzonej Grupy Wyszehradzkiej do realizacji w ramach programu Horyzont 2020 w sprawie badań i innowacji w obszarze rolnictwa.

Informacja prasowa  http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Komisarz-Hogan-w-Polsce-dyskusja-o-przyszlosci-rolnictwa-w-UE